Qt - tworzenie połączenia z bazą danych i wysyłanie zapytań SQL do serwera

Stronę tą wyświetlono już: 4284 razy

Wstęp

Do tworzenia połączenia z bazą danych SQL w Qt służy klasa QSqlDatabase. Niestety połączenie z bazą danych uruchomioną na lokalnym serwerze lub gdzieś na serwerze, do którego dostęp jest umożliwiony poprzez sieć lokalną czy też globalną wymaga odpowiedniego sterownika. W przypadku MySQL sterownik ten nie jest domyślnie dostępny. Oznacza to, że aby możliwe było realizowanie połączenia z bazą danych MySQL trzeba ściągnąć z strony dev.mysql.com/downloads/connector/c/ odpowiednią paczkę ze sterownikami zwracając uwagę na wersję Qt Creator-a zainstalowaną na komputerze, gdyż dla wersji 32-bitowej jest inna paczka a dla 64-bitowej inna. W moim przypadku pobrałem wersję 32-bitową i ją rozpakowałem a następnie plik libmysql.dll znajdujący się w folderze lib rozpakowanych plików należy przekopiować do folderu kompilatora, który w moim przypadku znajduje się w:

Listing 1
 1. sciezka_do_folderu_z_Qt/Qt/Qt5.6.3/5.6.3/mingw49_32/bin

To jednak nie wszystko, albowiem zaprawdę powiadam wam, że konieczne jest jeszcze w pliku .pro dodanie ścieżki do plików nagłówkowych z rozpakowanej paczki:

Listing 2
 1. INCLUDEPATH += sciezka_do_folderu_z_paczką/mysql-connector-c-6.1.11-win32/include

Skoro już jestem w pliku .pro to dodaję jeszcze następującą linijkę:

Listing 3
 1. QT += sql

dzięki której będzie możliwy dostęp do plików nagłówkowych związanych z obsługą baz danych SQL.

Tworzenie w MySQL przykładową bazę danych do testów

Do testów konieczne jest utworzenie bazy danych oraz jakiegoś testowego użytkownika, który ma dostęp i pełne uprawnienia jedynie do tej bazy danych. Robię to w konsoli systemowej logując się w następujący sposób:

Listing 4
 1. mysql -u root -p

Parametr -u oznacza, że wprowadzam nazwę użytkownika, zaś -p, że chcę podać hasło. Po zalogowaniu tworzę bazę danych i użytkownika oraz jakąś prostą tabelkę z jednym rekordem za pomocą następującego kody SQL:

Listing 5
 1. CREATE DATABASE library CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
 2. CREATE USER gienek@localhost IDENTIFIED BY 'password';
 3. GRANT ALL ON library.* TO gienek@localhost;
 4. USE library;
 5. CREATE TABLE books (
 6. id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 7. title CHAR(255) NOT NULL,
 8. author CHAR(255) NOT NULL
 9. );
 10. INSERT INTO books (title, author)
 11. VALUES
 12. ('Rio Anaconda', 'Wojciech Cejrowski');

W pierwszej linijce powyższego kodu tworzę bazę danych o nazwie library, w której kodowanie znaków zostało ustawione na UTF-8. W trzeciej linijce kodu tworzę użytkownika o dźwięcznej i niewiele znaczącej nazwie gienek, który ma dostęp do bazy danych jedynie przez localhost. Gienek to sprytny gość, więc do logowania używa niewymagającego zapamiętywania hasła o nazwie password. W piątej linijce gienkowi przydzielany jest przywilej korzystania z bazy danych library na wszystkie w niej znajdujące się tabele z możliwością wykonywania wszystkich dostępnych operacji. W siódmej linijce wchodzę do bazy danych library by po chwili z najdzikszą rozkoszą sięgającą granic pojmowania ludzkiego umysłu tworzę tabelę o przebiegłej nazwie books. Tabela ta zawiera pole id będące kluczem typu unsigned int z ustawioną opcją automatycznego przyrostu wartości przy dodawaniu rekordów do bazy danych. Kolejne pola tej tabeli to title i author, których maksymalna długość może osiągnąć zawrotną wartość 255 znaków. Po utworzeniu w tak żmudnym procesie tabeli niezwłocznie należy oddać się dzikiej rozkoszy dodania do niej jednej pozycji książkowej, co też i czynię w linijce piętnastej.

Baza danych - pierwszy kontakt

Oczywiście do utworzenia bazy danych jak i połączenia się z nią konieczna jest obecność w systemie uruchomionego serwera SQL w moim przypadku używam XAMPP-a, który zainstalował mi cały pakiet tego, co potrzebne jest do uruchomienia serwera SQL na localhost. W moim przypadku połączenie uzyskam wykorzystując następujący kod w pliku mainwindow.h:

Listing 6
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QDebug>
 5. #include <QMessageBox>
 6. #include <QStringList>
 7. #include <QSqlDatabase>
 8. #include <QSqlError>
 9. #include <QSqlQuery>
 10. #include <mysql.h>
 11. namespace Ui {
 12. class MainWindow;
 13. }
 14. class MainWindow : public QMainWindow
 15. {
 16. Q_OBJECT
 17. QSqlDatabase db;
 18. void readRecordsToListWidget();
 19. public:
 20. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 21. ~MainWindow();
 22. private slots:
 23. void on_btAdd_clicked();
 24. void on_records_doubleClicked(const QModelIndex &index);
 25. void on_btRemove_clicked();
 26. private:
 27. Ui::MainWindow *ui;
 28. };
 29. #endif // MAINWINDOW_H

W pliku mainwindow.cpp:

Listing 7
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. // https://dev.mysql.com/downloads/connector/c/
 4. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 5. QMainWindow(parent),
 6. ui(new Ui::MainWindow)
 7. {
 8. ui->setupUi(this);
 9. db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL"); // tworzę bazę danych z wykorzystaniem sterownika QMYSQL
 10. db.setDatabaseName("library"); // ustawiam nazwę biblioteki, pod którą chcę się podpiąć
 11. db.setHostName("localhost"); // nazwa serwera
 12. db.setPassword("password"); // hasło gienka
 13. db.setPort(3306); // port połączenia z bazą danych
 14. db.setUserName("gienek"); // nazwa użytkownika
 15. if(!db.open()){ // próbuję otworzyć bazę danych i jak się nie otworzy to
 16. qDebug() << "ERROR load: " << db.lastError().text(); // wyświetlam błąd ładowania w konsoli kompilatora
 17. }else{
 18. qDebug() << "Is opened"; // wszystko cacy
 19. readRecordsToListWidget(); // więc wczytuję dane do mojej kontrolki QListWidget
 20. }
 21. }
 22. void MainWindow::readRecordsToListWidget(){
 23. QSqlQuery query(db); // tworzę obiekt zapytania i podpinam go pod otwartą bazę danych
 24. ui->records->clear(); // usuwam wszystkie elementy kontrolki
 25. if(query.exec("SELECT id, title, author FROM books")){ // wysyłam zapytanie do bazy danych
 26. while(query.next()){ // jeżeli są jakieś wyniki to
 27. // wstawiam rekord do kontrolki QListWidget
 28. ui->records->addItem(new QListWidgetItem(query.value(0).toString() + " \"" + query.value(1).toString() + "\" " + query.value(2).toString(), ui->records));
 29. }
 30. }else{
 31. qDebug() << query.lastError().text(); // wyświetlam w konsoli Qt Creatora informację błędu, gdy zapytanie zakończy się niepowodzeniem
 32. }
 33. }
 34. MainWindow::~MainWindow()
 35. {
 36. delete ui;
 37. }
 38. void MainWindow::on_btAdd_clicked() // dodawanie elementu do bazy danych
 39. {
 40. // sprawdzanie, czy kontrolki edAuthor i edTitle nie zawierają niedozwolonych znaków
 41. if(ui->edAuthor->text().indexOf("\"") != -1){
 42. ui->edAuthor->setText( ui->edAuthor->text().replace("\"", "") );
 43. QMessageBox::information(this, "Ostrzeżenie", "Pole autora książki zawierało niedozwolony znak \", który został usunięty");
 44. }
 45. if(ui->edTitle->text().indexOf("\"") != -1){
 46. ui->edTitle->setText( ui->edTitle->text().replace("\"", "") );
 47. QMessageBox::information(this, "Ostrzeżenie", "Pole tytułu książki zawierało niedozwolony znak \", który został usunięty");
 48. }
 49. if(ui->edAuthor->text().size() && ui->edTitle->text().size()){ // jeżeli pola tekstowe nie są puste to
 50. QSqlQuery query(db); // tworzę obiekt zapytania
 51. // przygotowuję zapytanie SQL, sprawdzające, czy w bazie danych jest już książka o podanym tytule i autorze
 52. query.prepare("SELECT title, author FROM books WHERE title = :title AND author = :author LIMIT 1;");
 53. // podpinam pod nie dane
 54. query.bindValue(":title", QVariant::fromValue(ui->edTitle->text())); // tekst z kontrolki edTitle zostanie oddzielnie wysłany a następnie wstawiony do zapytania za :title
 55. query.bindValue(":author", QVariant::fromValue(ui->edAuthor->text())); // to samo co powyżej
 56. if(
 57. query.exec() && (!query.next() // jak zapytanie zakończyło się powodzeniem i zwróciło element lub użytkownik postanowił dodać zduplikowany rekord to
 58. ||
 59. QMessageBox::warning( // jeżeli
 60. this,
 61. "Ostrzeżenie",
 62. "Autor i tytuł już istnieje na liście, czy chcesz"
 63. " mimo to dodać tę pozycję ponownie?",
 64. QMessageBox::Yes | QMessageBox::No
 65. ) == QMessageBox::Yes)){
 66. // przygotowuję nowe zapytanie
 67. query.prepare("INSERT INTO books (title, author) VALUES (:title, :author);");
 68. // binduję wartości
 69. query.bindValue(":title", QVariant::fromValue(ui->edTitle->text()));
 70. query.bindValue(":author", QVariant::fromValue(ui->edAuthor->text()));
 71. // wykonuję zapytanie
 72. if(query.exec()){
 73. readRecordsToListWidget(); // i jeżeli zakończy się ono powodzeniem to odświerzam listę rekordów
 74. }
 75. }
 76. }
 77. }
 78. void MainWindow::on_records_doubleClicked(const QModelIndex &index) // zdarzenie kliknięcia dwukrotnego w oknie kontrolki
 79. {
 80. QString recordData = index.data().toString();
 81. QStringList record = recordData.split(" \"");
 82. QStringList record2 = record[1].split("\" ");
 83. record.removeAt(1);
 84. record += record2;
 85. if(record.size() == 3){
 86. ui->edTitle->setText(record[1]); // wczytuję rekord do kontrolki tytułu
 87. ui->edAuthor->setText(record[2]); // wczytuję rekord do kontrolki autora
 88. }
 89. }
 90. void MainWindow::on_btRemove_clicked() // zdarzenie kliknięcia przycisku usunięcia zaznaczonego elementu
 91. {
 92. if(ui->records->currentItem()){
 93. QString recordData = ui->records->currentItem()->data(Qt::DisplayRole).toString();
 94. QStringList record = recordData.split(" \"");
 95. bool ok = false;
 96. int index = record[0].toInt(&ok);
 97. if(ok){
 98. QSqlQuery query(db);
 99. query.prepare("DELETE FROM books WHERE id = :id;"); // zapytanie usuwające wybrany rekord
 100. query.bindValue(":id", index);
 101. if(query.exec()){
 102. readRecordsToListWidget();
 103. }else{
 104. qDebug() << query.lastError();
 105. }
 106. }
 107. }
 108. }

Poniżej można zobaczyć screen programu umożliwiającego dodawanie i usuwanie rekordów z bazy danych.

Przykład programu łączącego się z bazą danych MySQL
Rys. 1
Przykład programu łączącego się z bazą danych MySQL na localhoście
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qsqldatabase.html - opis kasy QSqlDatabase na stronie dokumentacji Qt
 2. doc.qt.io/qt-4.8/qsqlquery.html - opis kasy QSqlQuery na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze