Qt - wykorzystanie klasy QSqlQueryModel do wyświetlania rekordów z bazy danych w kontrolce QTableView

Stronę tą wyświetlono już: 1700 razy

W kontrolce QTableView można w bardzo łatwy sposób wyświetlać dane wykorzystując klasę QSqlQueryModel. Oto przykład:

W pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <mysql.h>
 5. #include <QSqlQueryModel>
 6. #include <QSqlDatabase>
 7. #include <QSqlError>
 8. #include <QMessageBox>
 9. namespace Ui {
 10. class MainWindow;
 11. }
 12. class MainWindow : public QMainWindow
 13. {
 14. Q_OBJECT
 15. QSqlQueryModel *queryModel;
 16. QSqlDatabase db;
 17. void resizeEvent(QResizeEvent *event);
 18. public:
 19. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 20. ~MainWindow();
 21. private:
 22. Ui::MainWindow *ui;
 23. };
 24. #endif // MAINWINDOW_H

W pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
 9. db.setDatabaseName("library");
 10. db.setHostName("localhost");
 11. db.setPassword("password");
 12. db.setPort(3306);
 13. db.setUserName("gienek");
 14. if(!db.open()){
 15. QMessageBox::warning(this, "Database connection error", db.lastError().text());
 16. }
 17. queryModel = new QSqlQueryModel(this); // tworzę obiekt modelu
 18. queryModel->setQuery("SELECT id, title, author FROM books"); // dodaję zapytanie
 19. ui->tvBooks->setModel(queryModel); // podpinam model pod kontrolkę typu QTableView
 20. }
 21. void MainWindow::resizeEvent(QResizeEvent *event){
 22. QRect r = ui->centralWidget->geometry();
 23. ui->tvBooks->setGeometry(0, 0, r.width(), r.height());
 24. }
 25. MainWindow::~MainWindow()
 26. {
 27. delete ui;
 28. }

Powyższy kod spowoduje wyświetlenie danych z tabeli books w kontrolce QTableView.

Wyświetlanie danych z tabeli bazy danych w kontrolce QTableView
Rys. 1
Wyświetlanie danych z tabeli bazy danych w kontrolce QTableView
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qsqldatabase.html - opis klasy QSqlDatabase na stronie dokumentacji Qt
 2. doc.qt.io/qt-5/qsqlquerymodel.html - opis klasy QSqlQueryModel na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze