Qt - wykorzystanie klasy QSqlTableModel do wyświetlania rekordów z bazy danych w kontrolce QTableView

Stronę tą wyświetlono już: 1628 razy

Klasa QSqlTableModel również pozwala na wyświetlanie danych w kontrolce QTableView, różnica pomiędzy tą klasą a omawianą wcześniej QSqlQueryModel jest taka, że w przypadku klasy QSqlTableModel możliwa jest edycja pól. Niestety klasa QSqlTableModel ma też dość paskudne ograniczenia, które uniemożliwiają np ograniczenie liczby pobieranych z bazy danych elementów oraz wyboru kolumn, które mają być wyświetlane. Niemniej jednak oto przykładowy kod wykorzystujący tą klasę:

Plik mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <mysql.h>
 5. #include <QSqlDatabase>
 6. #include <QSqlTableModel>
 7. #include <QSqlError>
 8. #include <QDebug>
 9. namespace Ui {
 10. class MainWindow;
 11. }
 12. class MainWindow : public QMainWindow
 13. {
 14. Q_OBJECT
 15. QSqlDatabase db; // baza danych
 16. QSqlTableModel *table; // wskaźnik na obiekt klasy QSqlTableModel
 17. void resizeEvent(QResizeEvent *);
 18. public:
 19. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 20. ~MainWindow();
 21. private:
 22. Ui::MainWindow *ui;
 23. };
 24. #endif // MAINWINDOW_H

W pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
 9. db.setDatabaseName("library");
 10. db.setHostName("localhost");
 11. db.setPassword("password");
 12. db.setPort(3306);
 13. db.setUserName("gienek");
 14. if(!db.open()){
 15. qDebug() << "Can't connect to database. Error: " << db.lastError().text();
 16. }
 17. table = new QSqlTableModel(this, db); // tworzę obiekt klasy QSqlTableModel
 18. table->setTable("books"); // ustawiam tabelę, z której będę korzystał
 19. table->select(); // wysyłam zapytanie selekt
 20. ui->books->setModel(table); // podpinam model tabeli do kontroli typu QTableView
 21. }
 22. MainWindow::~MainWindow()
 23. {
 24. delete ui;
 25. }
 26. void MainWindow::resizeEvent(QResizeEvent *event){
 27. QMainWindow::resizeEvent(event);
 28. QRect r = ui->centralWidget->geometry();
 29. ui->books->setGeometry(0, 0, r.width(), r.height());
 30. }
Przykład współpracy klasy QSqlTableModel
Rys. 1
Przykład współpracy klasy QSqlTableModel
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qsqldatabase.html - opis klasy QSqlDatabase na stronie dokumentacji Qt
 2. doc.qt.io/qt-5/qsqlquerymodel.html - opis klasy QSqlQueryModel na stronie dokumentacji Qt
 3. doc.qt.io/qt-5/qsqltablemodel.html - opis klasy QSqlTableModel na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze