Qt - zdarzenia

Stronę tą wyświetlono już: 2143 razy

Zdarzenia i subklassing

Każda klasa okna czy też kontrolki ma pewien zestaw specjalnych metod, które nazywane są uchwytami zdarzeń (ang. events handlers). Metody te są automatycznie wywoływane na z góry określone zdarzenie. Oto lista kilku przykładowych metod tego typu, które są chronione:

 • mousePressEvent - wywoływana, gdy przycisk myszy zostanie wciśnięty na kontrolce lub oknie programu;
 • mouseReleaseEvent - wywoływana, gdy przycisk myszy zostaje zwolniony na kontrolce lub oknie programu;
 • mouseMoveEvent - wywoływana, gdy kursor myszy przemieszcza się nad oknem programu lub kontrolką;
 • resizeEvent - wywoływana, gdy rozmiar okna jest zmieniany;
 • paintEvent - wywoływana, gdy okno lub kontrolka ma zostać odrysowana.

Oczywiście tych metod jest więcej i wszystkie one są chronione co nie znaczy, że nie da się do nich dorwać używając subclassing-u. Takim typowym przykładem subklassing-u jest klasa MainWindow, która z kolei dziedziczy po klasie QMainWindow. Dzięki takiemu zabiegowi można nadpisać metodę z klasy bazowej, która jest odpowiedzialna za obsługę danego zdarzenia. Oto przykład zastosowania tej techniki do wykonania własnych działań na kontrolce umieszczonej w oknie głównym programu gdy ten zmieni swój rozmiar:

W pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QResizeEvent>
 5. namespace Ui {
 6. class MainWindow;
 7. }
 8. class MainWindow : public QMainWindow
 9. {
 10. Q_OBJECT
 11. void resizeEvent(QResizeEvent *event) override;
 12. public:
 13. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 14. ~MainWindow();
 15. private:
 16. Ui::MainWindow *ui;
 17. };
 18. #endif // MAINWINDOW_H

I w pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. }
 9. MainWindow::~MainWindow()
 10. {
 11. delete ui;
 12. }
 13. void MainWindow::resizeEvent(QResizeEvent *event){ // nowa metoda, która zostanie wywołana przy zmianie rozmiarów okna
 14. QMainWindow::resizeEvent(event); // uruchamianie starej metody klasy bazowej
 15. ui->edit->setGeometry(0, 0, event->size().width(), event->size().height()); // ustawiam wymiary kontrolki za pomocą danych z klasy QResizeEvent
 16. }

Każda metoda przechwytująca zdarzenie przyjmuje jako argument wskaźnik na klasę, która zawsze dziedziczy po klasie QEvent. Warto pamiętać, że informacje związane z danym zdarzeniem powinny być pozyskiwane właśnie z odpowiedniego obiektu dziedziczącego po tejże klasie.

W przypadku zdarzeń związanych z myszką metody przechwytujące jej zdarzenia przyjmują jako argument wskaźnik na obiekt klasy QMouseEvent. Warto też pamiętać, że zdarzenie mouseMoveEvent domyślnie jest wywoływane jedynie gdy dowolny przycisk został wciśnięty i kursor myszy przesunięty, aby zmienić to zachowanie konieczne jest włączenie śledzenia kursora za pomocą metody setMouseTracking:

Listing 3
 1. ui->centralWidget->setMouseTracking(true);

Filtrowanie zdarzeń

Możliwe jest również filtrowanie i przechwytywanie zdarzeń poprzez nadpisanie metody eventFilter oraz użycie metody installEventFilter. Oto przykład:

Listing 4
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. this->setMouseTracking(true); // włączam śledzenie myszy dla głównego okna programu
 9. ui->centralWidget->setMouseTracking(true); // włączam śledzenie myszy dla centralWidget
 10. ui->centralWidget->installEventFilter(this); // tutaj podpinam główne okno pod zdarzenia kontrolki centralWidget
 11. ui->mainToolBar->installEventFilter(this); // tutaj podpinam główne okno pod zdarzenia kontrolki mainToolBar
 12. ui->mainToolBar->setMouseTracking(true); // włączam śledzenie myszy dla mainToolBar
 13. }
 14. MainWindow::~MainWindow()
 15. {
 16. delete ui;
 17. }
 18. void MainWindow::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event){
 19. QMainWindow::mouseMoveEvent(event);
 20. qDebug() << event->pos(); // wyświetlam położenie myszki w oknie głównym programu
 21. }
 22. bool MainWindow::eventFilter(QObject *watched, QEvent *event){
 23. if(event->type() == QEvent::MouseMove){ // gdy mam do czynienia z zdarzeniem ruchu myszki
 24. qDebug() << "Przechwyciłem zdarzenie dla ruchu myszy";
 25. return false; // zwracam false bo chcę jeszcze wywołać komunikat mouseMoveEvent z klasy MainWindow
 26. }
 27. return QMainWindow::eventFilter(watched, event); // zwracam to co funkcja filtrująca z klasy bazowej zwróci
 28. }

Wysyłanie zdarzeń

Zapewne zastanawiasz się jak zdarzenia są wywoływane? Wiele zdarzeń zaimplementowanych w kontrolkach pochodzi od systemu. Zdarzenia związane z ruchem myszki, czy zmianą rozmiaru okna należą do tej właśnie kategorii zdarzeń. Można oczywiście utworzyć swoją własną klasę dziedziczącą po klasie QEdit i utworzyć własną metodę przechwytującą zdarzenie związane z taką klasą. Nie będę omawiał jak utworzyć taką klasę i metodę bo zdaje się to oczywiste, co jest mniej oczywiste to to, jak takie zdarzenie wywołać? Odpowiedzią na to pytanie są dwie metody QApplication::sendEvent lub QApplication::postEvent. Pierwsza metoda powoduje natychmiastowe wywołanie metody przechwytującej zdarzenie, druga wysyła zdarzenie, które trafia do pętli komunikatów i co jest bardzo ważne po odebraniu obiekt zdarzenia jest niszczony co oznacza, że obiekt klasy zdarzenia musi być utworzony w sposób dynamiczny a nie statyczny. Oto przykład użycia metody QApplication::sendEvent w konstruktorze klasy MainWindow:

Listing 5
 1. QMouseEvent event(QEvent::MouseMove, QPointF(100, 100), Qt::NoButton, 0, 0);
 2. QApplication::sendEvent(this, &event);

Powyższy kawałek kodu wywoła metodę przechwytującą zdarzenie ruchu myszki, czyli mouseMoveEvent, symulując niejako ruch myszki do punktu o współrzędnych x = 100; y = 100.

Podobny efekt można uzyskać za pomocą takiego kodu:

Listing 6
 1. auto *eventPost = new QMouseEvent(QEvent::MouseMove, QPointF(200, 200), Qt::NoButton, 0, 0);
 2. QApplication::postEvent(this, eventPost);
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/archives/qt-4.8/eventsandfilters.html - opis zagadnień związanych z zdarzeniami i filtrowaniem zdarzeń na stronie dokumentacji Qt
 2. doc.qt.io/qt-5/qevent.html - opis klasy QEvent na stronie dokumentacji Qt
 3. doc.qt.io/archives/qt-4.8/qcoreapplication.html#sendEvent - opis metody QApplication::sendEvent na stronie dokumentacji Qt
 4. doc.qt.io/archives/qt-4.8/qcoreapplication.html#postEvent - opis metody QApplication::postEvent na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze