Rzutowanie w dół i rzutowanie w górę za pomocą funkcji dynamic_cast

Stronę tą wyświetlono już: 3303 razy

Funkcja szablonowa dynamic_cast umożliwia bezpieczne rzutowanie wskaźnika na klasę lub referencji w ramach hierarchii dziedziczenia. Gdy dany wskaźnik nie może zostać zrzutowany do danego typu to zwracana wartość to NULL lub (w C++ 11) nullptr. Oto składnia funkcji dynamic_cast:

Listing 1
 1. typ_rzutowania dynamic_cast < typ_rzutowania > ( rzutowany_obiekt );

gdzie:

 • typ_rzutowania musi być wskaźnikiem lub typem referencyjnym;
 • rzutowany_obiekt musi być wskaźnikiem lub zmienną statyczną;

Rzutowanie w dół hierarchii klasy jest szczególnie niebezpiecznie gdyż dana klasa bazowa może być dziedziczona przez wiele typów klas. Z tego względu konieczne jest rozróżnianie, czy za danym wskaźnikiem czy referencją klasy bazowej rzeczywiście stoi klasa, na której wskaźnik lub referencję wykonywane jest rzutowanie. Oto prosty przykład:

Listing 2
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. // abstrakcyjna klasa (interfejs)
 4. class InterfaceClass{
 5. public:
 6. virtual void fu() = 0;
 7. };
 8. // klasy dziedziczące po klasie abstrakcyjnej
 9. class ConcreteA : public InterfaceClass {
 10. public:
 11. virtual void fu() { cout << "ConcreteA fu is called"; }
 12. void fuConcreteA() { cout << "fuConcreteA is called"; }
 13. };
 14. class ConcreteB : public InterfaceClass {
 15. public:
 16. virtual void fu() { cout << "ConcreteB fu is called"; }
 17. void fuConcreteB() { cout << "fuConcreteB is called"; }
 18. };
 19. int main(int argc, char *argv[])
 20. {
 21. // tworzę wskaźnik na interfejs klasy InterfaceClass, za którym stoi klasa ConcreteA
 22. InterfaceClass *interface = new ConcreteA;
 23. // rzutowanie wskaźnika na ConcreteB
 24. ConcreteB *b = dynamic_cast<ConcreteB*>(interface);
 25. // jeżeli b != 0 to
 26. if(b){
 27. b->fuConcreteB(); // mogę wywołać metodę wewnętrzną klasy ConcreteB
 28. }
 29. // rzutowanie wskaźnika na ConcreteA
 30. ConcreteA *a = dynamic_cast<ConcreteA*>(interface);
 31. if(a){
 32. a->fuConcreteA(); // mogę wywołać metodę wewnętrzną klasy ConcreteA
 33. }
 34. return 0;
 35. }

Powyższy kod wyświetli oczywiście:

fuConcreteA is called

Możliwe jest również rzutowanie z wykorzystaniem referencji:

Listing 3
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. class InterfaceClass{
 4. public:
 5. virtual void fu() = 0;
 6. };
 7. // klasy polimorficzne
 8. class ClassA : public InterfaceClass{
 9. public:
 10. void fuClassA() { cout << "fuConcreteA is called" << endl; }
 11. };
 12. class ClassB : public InterfaceClass{
 13. public:
 14. void fuClassB() { cout << "fuConcreteB is called" << endl; }
 15. };
 16. // klasa bazowa
 17. class ClassC : public InterfaceClass, public ClassA, public ClassB {
 18. public:
 19. void fu() { cout << "Base class"; }
 20. };
 21. int main(int argc, char *argv[])
 22. {
 23. // tworzę obiekt klasy bazowej
 24. ClassC base;
 25. ClassA &a = base; // przepisuję jego referencje do obiektu klasy CassA
 26. ClassB &b = dynamic_cast<ClassB&>(a); // wyciągam referencje do obiektu klasy B (rzutowanie w bok)
 27. b.fuClassB();
 28. ClassC &c = dynamic_cast<ClassC&>(a); // rzutowanie w górę do klasy bazowej
 29. c.fu();
 30. return 0;
 31. }

Komentarze