Solid Edge - narzędzie przeciągania i obracania w trybie sekwencyjnym

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7367 razy

Na poprzedniej stronie omówiłem pokrótce tworzenie szkiców, teraz przyszła pora omówienia narzędzi przeciągania i obracania dostępnych w zakładce wstążki narzędzia główne. Na początek wykorzystam wcześniej utworzony szkic, omawiając również, jak można zrobić to bez użycia szkicu i z wykorzystaniem samego narzędzia do wyciągania lub obracania.

Przeciąganie

Przeciąganie jest operacją, w której naszkicowaną płaszczyznę można wyciągnąć wzdłuż prostej prostopadłej do płaszczyzny, w której ów szkic został utworzony. Narzędzie to znajduje się na pasku wstążki w zakładce Narzędzia główne w sekcji Bryły. Po kliknięciu tego narzędzia powinien pokazać się pasek z opcjami jak na poniższym rysunku.

Solid Edge - tryb wyboru sposobu wyciągania
Rys. 1
Solid Edge - tryb wyboru sposobu wyciągania. W tym przypadku zastosowane zostało wyciąganie ze szkicu z opcją wyboru łańcucha wyciąganych elementów.

Jak widać na powyższej ilustracji wybrany został zarys z szkicu utworzonego wcześniej. Warto mieć jednak na uwadze, że możliwe jest również wskazanie współpłaszczyzny, na której można naszkicować zarys wyciąganego kształtu. Kliknięcie zielonego przycisku zatwierdzającego wybór spowoduje przejście do kolejnego etapu rysowania. Etap ten polega na wyborze sposobu wyciągania (symetryczny lub jednokierunkowy) oraz określeniu długości wyciągnięcia tak jak pokazane zostało to na poniższym rysunku.

Solid Edge operacja przeciągania - tryb wyboru kierunku i długości wyciągnięcia
Rys. 2
Solid Edge operacja przeciągania - tryb wyboru kierunku i długości wyciągnięcia

Przycisk Solid Edge - przycisk włączający/wyłączający tryb wyciągania symtrycznego umożliwia przełączanie się pomiędzy trybem wyciągania symetrycznego względem płaszczyzny szkicu w tryb wyciągania jednokierunkowego. Kliknięcie przycisku zatwierdzenia operacji spowoduje, że utworzony zostanie bryłowy obiekt wyciągnięcia.

Solid Edge widok utworzonej bryły w wyniku operacji wyciągania
Rys. 3
Solid Edge widok utworzonej bryły w wyniku operacji wyciągania

Obracanie

Możliwe jest również utworzenie obiektu bryłowego poprzez obrócenie szkicu względem wskazanej osi. Można to zrobić wskazując szkic oraz linię na szkicu, która będzie osią obrotu. Możliwe jest również wskazanie współpłaszczyzny i naszkicowanie na niej przekroju obrotowej bryły oraz (co jest bardzo istotne) osi obrotu. Na poniższym rysunku można zobaczyć tryb obracania w programie Solid Edge.

Solid Edge - operacja przekręcenia
Rys. 4
Solid Edge - operacja przekręcenia
Propozycje książek