Solid Edge - otwory pod śruby, gwintowane i stożkowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 8694 razy

W Solid Edge-u istnieje specjalne narzędzie umożliwiające tworzenie otworów gwintowanych, otworów pod wkręty z łbem stożkowym, walcowym (wpuszczane jak i nie) oraz otworów stożkowych. W przypadku gwintowanych otworów możliwe jest określenie, na jaką głębokość gwint zostanie wyprowadzony, czy będzie przechodził on przez wszystkie ściany obiektu bryłowego, czy może tylko do pierwszej napotkanej płaszczyzny lub na określoną głębokość. Możliwe jest w tym ostatnim przypadku określenie sposobu zakończenia otworu oraz odstępu gwintu od jego końca (nie ma możliwości gwintowania na całej długości nieprzelotowego otworu). Uwzględniając, że otwory standardowo wykonywane są za pomocą wierteł zakończenie otworu powinno odpowiadać standardowemu kątowi zawartemu pomiędzy krawędziami skrawającymi wiertła.

Solid Edge - narzędzie do tworzenia otworów walcowych i stożkowych
Rys. 1
Solid Edge - narzędzie do tworzenia otworów

Kliknięcie przycisku na wstążce w zakładce narzędzia główne uruchamia się narzędzie do tworzenia otworów. W pierwszym etapie można wybrać płaszczyznę, na której otwór ma zostać umieszczony. Warto też zwrócić uwagę na sam pasek narzędziowy związany z tym poleceniem programu.

Solid Edge pasek narzędziowy operacji tworzenia otworów
Rys. 2
Solid Edge pasek narzędziowy operacji tworzenia otworów - tryb wyboru płaszczyzny oraz wyboru ustawień tworzonej serii otworów

Na powyższym pasku znajduje się lista rozwijana, która z kolei pozwala na określenie typu płaszczyzny, na której otwór zostanie umieszczony.

Solid Edge - rozwijana lista trybu wyboru płaszczyzny
Rys. 3
Rozwijana trybu wyboru płaszczyzny:
  • Współpłaszczyzna;
  • Płaszczyzna równoległa
  • Płaszczyzna nachylona
  • Płaszczyzna prostopadła
  • Współpłaszczyzna wg osi
  • Płaszczyzna normalna do krzywej
  • Płaszczyzna przez 3 punty
  • Płaszczyzna styczna
  • Płaszczyzna elementu
  • Ostatnia płaszczyzna

Po wyborze płaszczyzny program przechodzi do widoku rysowania. W tym widoku, gdy otwory są tworzone (a nie edytowane) możliwe jest ustawienie parametrów z nimi związanych. Zanim jednak przejdę do nich zerknijmy łaskawym okiem na rysunek paska narzędziowego z poniższej ilustracji.

Solid Edge - pasek narzędziowy dla trybu wycinania otworów
Rys. 4
Solid Edge - pasek narzędziowy dla trybu wycinania otworów

Kliknięcie pierwszego przycisku z paska narzędziowego z rysunku 4 lub 2 spowoduje wyświetlenie okna dialogowego opcji związanych z tworzeniem otworów walcowych, gwintowanych lub stożkowych. Widok okna dla wybranego trybu tworzenia otworów walcowych widoczny jest na poniższym rysunku.

Solid Edge opcje związane z tworzeniem otworu walcowego
Rys. 5
Widok okna wyboru ustawień dla wybranej opcji otworów walcowych

W lewym górnym narożniku okna programu znajdują się przyciski wyboru typu otworu. Na powyższym rysunku widoczny jest tryb dla otworów walcowych. Po prawej stronie od tychże przycisków znajduje się lista rozwijana wyboru systemu metrycznego, następnie niżej lista określająca w jaki sposób ma być dobierany otwór. Tutaj dostępne są opcje:

Następnie dostępna jest lista wyboru rozmiaru wiertła lub kołka lub odstępu od śruby (otwór przelotowy pod przejście śruby). Ostatnia lista z tej serii dotyczy sposobu pasowania otworu.

W części okna rozwinięcie otworu można znaleźć opcje związane z kontrolą głębokości otworu, czy też jego zakończenia. Możliwe jest również określenie fazki na końcach wylotowych otworu.

Solid Edge - okno opcji otworu walcowego wykonywanego na określoną głębokość
Rys. 6
Solid Edge - okno opcji otworu walcowego wykonywanego na określoną głębokość

W trybie tworzenia otworu gwintowanego okno zawiera nieco więcej opcji, część z nich jest jednak funkcjonalnością podobną lub taką samą co w trybie tworzenia otworów walcowych. Rzućmy więc łaskawym okiem na widok takiego okna dialogowego.

Solid Edge - okno opcji otworu dla trybu otworu gwintowanego
Rys. 7
Solid Edge - okno opcji otworu dla trybu gwintowanego
Solid Edge - okno opcji otworu dla trybu otworu wpuszczanego pod śrubę z łbem walcowym
Rys. 8
Solid Edge - okno opcji otworu dla trybu otworu wpuszczanego pod śrubę z łbem walcowym
Solid Edge - okno opcji otworu dla trybu otworu wpuszczanego pod śrubę z łbem stożkowym
Rys. 9
Solid Edge - okno opcji otworu dla trybu otworu wpuszczanego pod śrubę z łbem stożkowym
Solid Edge - okno operacji otworu dla trybu otworu wpuszczanego pod śrubę z łbem walcowym
Rys. 10
Solid Edge - okno opcji otworu dla trybu otworu stożkowego
Propozycje książek