Arduino UNO i proste menu użytkownika wykonane z wykorzystaniem modułu LCD z magistralą szeregową i2c

Stronę tą wyświetlono już: 10387 razy

Same Arduino nie wiele znaczy bez dodatkowych elementów. W tym przypadku postanowiłem stworzyć coś na kształt interfejsu użytkownika w postaci menu wyświetlanego na module LCD wyposażonym w magistralę szeregową i2c, która umożliwia podłączenie i komunikowanie się za pomocą zaledwie czterech przewodów:

 • GND - uziemnienie;
 • VCC - 5+;
 • SDA - linia przesyłanych danych;
 • SDL - linia zegara

Połączenie układu pokazane zostało na poniższym rysunku. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że w Arduino UNO piny A4 i A5 mają specjalne przeznaczenie i umożliwiają komunikowanie się z urządzeniami poprzez magistralę szeregową i2c. W tymże układzie w zależności od ustawienia rezystancji rezystora wyświetlana będzie pozycja menu.

Arduino UNO R3 - widok podłączenia modułu LCD z magistralą szeregową i2c oraz rezystora z regulowaną rezystancją
Rys. 1
Arduino UNO R3 - widok podłączenia modułu LCD z magistralą szeregową i2c oraz rezystora z regulowaną rezystancją

Poniżej zamieszczam dokładny opis magistrali szeregowej i2c wraz z modułem LCD. Każda magistrala szeregowa i2c ma przypisany adres, po którym urządzenie komunikuje się z Arduino. Takie rozwiązanie umożliwia podłączenie kilku różnych elementów sterowanych za pomocą magistrali szeregowej i2c pod warunkiem, że każda z nich ma przypisany inny adres. W przypadku poniższego modułu piny A1, A2 i A3 umożliwiają zmianę adresu magistrali. W moim przypadku adres mojej magistrali szeregowej i2c to 0x3F (zapis szesnastkowy), ale zdarzają się też moduły z ustawionym adresem na 0x27.

Rysunek poglądowy modułu LED z magistralą szeregową i2c
Rys. 2
Rysunek poglądowy modułu LED z magistralą szeregową i2c:
 1. piny sterujące i zasilające moduł;
 2. zworki umożliwiające zmianę adresu magistrali szeregowej i2c;
 3. rezystor regulujący kontrast wyświetlacza (jeżeli moduł nie wyświetla danych możliwe, że rezystor ten jest ustawiony w złym położeniu);
 4. zworka włączająca podświetlenie wyświetlacza LCD;
 5. dioda sygnalizująca podłączenie modułu do zasilania;

Jeżeli nie znasz adresu swojej magistrali szeregowej i2c poniższy kod umożliwi wykrycie tego adresu pod warunkiem, że do Arduino podpięte zostanie tylko jedno takie urządzenia.

Listing 1
 1. #include <Wire.h>
 2. void setup()
 3. {
 4. Wire.begin();
 5. Serial.begin(9600);
 6. while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
 7. Serial.println("nI2C Scanner");
 8. }
 9. void loop()
 10. {
 11. byte error, address;
 12. int nDevices;
 13. Serial.println("Scanning...");
 14. nDevices = 0;
 15. for(address = 1; address < 127; address++ )
 16. {
 17. // The i2c_scanner uses the return value of
 18. // the Write.endTransmisstion to see if
 19. // a device did acknowledge to the address.
 20. Wire.beginTransmission(address);
 21. error = Wire.endTransmission();
 22. if (error == 0)
 23. {
 24. Serial.print("I2C device found at address 0x");
 25. if (address<16)
 26. Serial.print("0");
 27. Serial.print(address,HEX);
 28. Serial.println(" !");
 29. nDevices++;
 30. }
 31. else if (error==4)
 32. {
 33. Serial.print("Unknown error at address 0x");
 34. if (address<16)
 35. Serial.print("0");
 36. Serial.println(address,HEX);
 37. }
 38. }
 39. if (nDevices == 0)
 40. Serial.println("No I2C devices foundn");
 41. else
 42. Serial.println("donen");
 43. delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
 44. }

Zasada działania menu jest prosta, zmiana położenia pokrętła rezystora regulowanego powoduje zmianę odczytanego napięcia na pinie analogowym A0 i w zależności od jego wartości zmienia się pozycja wyświetlanego menu (co można zobaczyć na poniżej zamieszczonym filmie).

Do obsługi wyświetlacza konieczne jest załączenie następujących bibliotek:

Listing 2
 1. #include <Wire.h> // standardowa biblioteka Arduino
 2. #include <LiquidCrystal_I2C.h> // dolaczenie pobranej biblioteki I2C dla LCD

Bibliotekę New LiquidCrystal można pobrać z strony tutaj.

Inicjalizacja obiektu klasy LiquidCrystal_I2C odpowiedzialnego za komunikację z modułem LCD wygląda następująco:

Listing 3
 1. LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

Sama konfiguracja wyświetlacza w funkcji setup wygląda następująco:

Listing 4
 1. lcd.begin(16,2); // liczba znaków w jednej linii, liczba linii tekstu
 2. lcd.setCursor(0,0);
 3. lcd.print("obliczeniowo.com");
 4. lcd.setCursor(0,1);
 5. lcd.print(".pl");
 6. lcd.setCursor(0,0);

Zadeklarowane przeze mnie klasy, które wykorzystuję do obsługi wyświetlania menu to:

 • MenuItem - reprezentująca pojedynczy obiekt pozycji menu;
 • Menu - reprezentująca menu i realizująca zadania związane z przewijaniem pozycji menu;

Klasa MenuItem jest swego rodzaju uproszczoną listą dwukierunkową. Oto deklaracje wyżej wymienionych klas:

Listing 5
 1. class MenuItem{
 2. MenuItem* before;
 3. MenuItem* after;
 4. String text;
 5. public:
 6. MenuItem(String text, MenuItem* before = NULL, MenuItem* after = NULL) : text(text), before(before), after(after){};
 7. ~MenuItem(){
 8. if(after){
 9. delete after;
 10. }
 11. }
 12. void addMenuPos(String text){
 13. if(after){
 14. after->addMenuPos(text);
 15. }else{
 16. after = new MenuItem(text, this);
 17. }
 18. }
 19. byte count(){
 20. if(after){
 21. return 1 + after->count();
 22. }
 23. return 1;
 24. }
 25. String getItemText(byte index){
 26. if(index && after){
 27. return after->getItemText(index - 1);
 28. }
 29. return text;
 30. }
 31. };
 32. class Menu{
 33. MenuItem *items;
 34. byte menuPos;
 35. public:
 36. Menu() : items(NULL), menuPos(0){};
 37. ~Menu() {
 38. delete items;
 39. }
 40. void addMenuPos(String text){
 41. if(items)
 42. items->addMenuPos(text);
 43. else
 44. items = new MenuItem(text);
 45. };
 46. void setMenuPos(byte menuPos, LiquidCrystal_I2C &lcd){
 47. if(this->menuPos != menuPos){
 48. lcd.clear();
 49. lcd.print(items->getItemText(menuPos));
 50. this->menuPos = menuPos;
 51. }
 52. }
 53. void menuLoop(LiquidCrystal_I2C &lcd){
 54. if(items){
 55. byte count = items->count();
 56. int maximum = 240;
 57. int minimum = 0;
 58. int dx = (maximum - minimum) / count;
 59. byte i = 0;
 60. int a0_read = analogRead(A0);
 61. for(int mp = maximum - dx; mp > minimum - dx; mp -= dx){
 62. if(mp <= a0_read){
 63. setMenuPos(i, lcd);
 64. break;
 65. }
 66. i++;
 67. }
 68. }
 69. }
 70. };

Globalnie utworzony obiekt klasy Menu:

Listing 6
 1. Menu menu;

Tworzenie menu w funkcji setup jest banalnie proste:

Listing 7
 1. menu.addMenuPos("Temperatura");
 2. menu.addMenuPos("Cisnienie");
 3. menu.addMenuPos("Naswietlenie");
 4. menu.addMenuPos("Pogoda");
 5. menu.addMenuPos("Czas");
 6. menu.addMenuPos("Napiecie");
 7. menu.addMenuPos("Menu 1");
 8. menu.addMenuPos("Menu 2");
 9. menu.addMenuPos("Menu 3");

Dodatkowo konieczne jest podciągnięcie rezystora pod pin A0:

Listing 8
 1. pinMode(A0, INPUT_PULLUP);

Oraz wywołanie pętli menu w funkcji loop:

Listing 9
 1. menu.menuLoop(lcd);
 2. delay(100);

Oczywiście powyższy przykład jest okrojoną wersją, albowiem w rzeczywistości często potrzebne są takie rozwiązania, które umożliwiają wywołanie konkretnej funkcji lub uruchomienie podmenu.

Strony powiązane
strony powiązane
 1. bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads/ - biblioteka new-liquidcrystal
Propozycje książek

Komentarze