Rezystancja zastępcza w układach połączonych szeregowo

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2037 razy

W układach elektrycznych zasilanych prądem stałym DC (ang. direct current) rezystancja zastępcza elementów połączonych szeregowo jest równa sumie rezystancji poszczególnych elementów, co można zapisać następująco:

Rezystancja zastępcza równolegle połączonych elementów jest równa sumie rezystancji składowych [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R_z=\sum_{i=1}^{n}R_i=R_1+R_2+\dots+R_n

Ogólny układ n szeregowo połączonych elementów obwodu, które charakteryzują się rezystancją można zobaczyć na poniższym rysunku.

Układ, dla którego obliczona może być rezystancja zastępcza za pomocą równania [1]
Rys. 1
Układ, dla którego obliczona może być rezystancja zastępcza za pomocą równania [1]

Układ połączonych elementów można zastąpić jednym o rezystancji równej wyliczonej rezystancji zastępczej Rz. Dla przykładu rozpatrzmy układ z poniższego rysunku wyznaczając jego rezystancję zastępczą.

Przykład do obliczenia rezystancji zastępczej układu szeregowo połączonych elementów elektronicznych
Rys. 2
Przykład do obliczenia rezystancji zastępczej układu szeregowo połączonych elementów elektronicznych

Dane:

Rozwiązanie:

Rezystancja zastępcza Rz równa się sumie rezystancji połączonych szeregowo elementów elektronicznych R1 + R2 + R3 = 150 + 250 + 600 [om-ów] [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R_z=R_1+R_2+R_3=150+250+600=1000 [\Omega]

Tak więc układ z rysunku 2 można zastąpić pojedynczym elementem o rezystancji zastępczej Rz = 1000 [Ω].