Iteracyjny test jednostkowy metody klasy

Stronę tą wyświetlono już: 1008 razy

Do celów przykładowych załóżmy, że dla pewnej klasy głównej, która steruje pewnym sygnałem konieczne jest opracowanie modelu jego sterowaniem. Model ten może istnieć w różnych postaciach testowych więc będzie wygodnie opracować klasę dziedziczącą po jednym interfejsie. Oto przykład takiej właśnie klasy:

Listing 1
 1. // Pierwsza klasa do przetestowania
 2. class IterableChangeDisplay : public IIterableChangeValueModelTesting{
 3. public:
 4. virtual void iterableChengeDisplay(uint32_t &start, uint32_t &end, uint8_t &wsp){
 5. if(wsp){
 6. start = std::ceil(qreal(end - start) / wsp) + start;
 7. }else{
 8. start = end;
 9. }
 10. }
 11. };
 12. // Druga klasa do przetestowania
 13. class IterableChangeDisplay2 : public IIterableChangeValueModelTesting{
 14. public:
 15. virtual void iterableChengeDisplay(uint32_t &start, uint32_t &end, uint8_t &wsp){
 16. if(wsp){
 17. start = (end - start) / wsp + start;
 18. }else{
 19. start = end;
 20. }
 21. }
 22. };

Jak widać klasy IterableChangeDisplay i IterableChangeDisplay2 dziedziczą po interfejsie IIterableChangeValueModelTesting, którego konstrukcja jest następująca:

Listing 2
 1. class IIterableChangeValueModelTesting : public IIterableChangeValueModel, ITesting{
 2. public:
 3. virtual void testing(enum testing_flags flag = testing_flags::DISPLAY_ALL, QHtmlObject* html = 0, std::unordered_map<QString, long> *parameters = 0){
 4. uint32_t start = 100;
 5. uint32_t end = 1000;
 6. uint8_t wsp = 100;
 7. QHtmlObject* body = 0;
 8. if(html){
 9. body = html->getElementsByName("body")[0];
 10. }
 11. if(body)
 12. body
 13. ->addHtmlChild(QHtmlObject::createH1("Testing class: " + QString(typeid(*this).name())));
 14. QString data = "=======================================================\nTesting class: " +
 15. QString(typeid(*this).name()) + "\n"
 16. "=======================================================\n\n";
 17. qDebug() << data;
 18. for(wsp = 0; wsp <= 100; wsp ++){
 19. start = 100;
 20. if(parameters){
 21. auto search = parameters->find("start");
 22. if(search != parameters->end()){
 23. start = search->second;
 24. }
 25. search = parameters->find("end");
 26. if(search != parameters->end()){
 27. end = search->second;
 28. }
 29. }
 30. if(body)
 31. body
 32. ->addHtmlChild(QHtmlObject::createH2("Testing for parameters:"))
 33. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("start = " + QString::number(start)))
 34. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("end = " + QString::number(end)))
 35. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("wsp = " + QString::number(wsp)));
 36. data = "Testing for parameters:\n"
 37. "start = " + QString::number(start) + "\n"
 38. "end = " + QString::number(end) + "\n"
 39. "wsp = " + QString::number(wsp) + "\n";
 40. qDebug() << data;
 41. for(int i = 0; i < 1000; i++){
 42. iterableChengeDisplay(start, end, wsp);
 43. if(start == end){
 44. if(flag == testing_flags::DISPLAY_ALL){
 45. if(body)
 46. body
 47. ->addHtmlChild(
 48. QHtmlObject::createH3("Looks like algorythm works fine! End parameters for iteration: " + QString::number(i + 1) + ":")
 49. .addAttributes("class", "good")
 50. )
 51. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("start = " + QString::number(start)))
 52. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("end = " + QString::number(end)))
 53. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("wsp = " + QString::number(wsp)));
 54. data = "Looks like algorythm works fine! End parameters:\n"
 55. "Parameters for iteration nr. " + QString::number(i + 1) + "\n"
 56. "start = " + QString::number(start) + "\n"
 57. "end = " + QString::number(end) + "\n"
 58. "wsp = " + QString::number(wsp) + "\n";
 59. qDebug() << data;
 60. }
 61. break ;
 62. }
 63. }
 64. if(start != end){
 65. if(body)
 66. body
 67. ->addHtmlChild(
 68. QHtmlObject::createH3("Looks like algorythm not works too good for 1000 iterations:")
 69. .addAttributes("class", "bad")
 70. )
 71. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("start = " + QString::number(start)))
 72. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("end = " + QString::number(end)))
 73. .addHtmlChild(QHtmlObject::createParagraph("wsp = " + QString::number(wsp)));
 74. data = "Looks like algorythm not works too good for 1000 iterations:\n"
 75. "start = " + QString::number(start) + "\n"
 76. "end = " + QString::number(end) + "\n"
 77. "wsp = " + QString::number(wsp) + "\n";
 78. qDebug() << data;
 79. }
 80. }
 81. }
 82. };

Wewnątrz interfejsu IIterableChangeValueModelTesting znajduje się jedynie metoda testing czysto wirtualna, która pozwala na przeprowadzenie testu działania algorytmu dla wartości:

 • wsp - zawierającej się w zakresie od 0 do 100;
 • start - ustawionej domyślnie na wartość 100;
 • end - ustawionej domyślnie na wartość 1000;
 • i - wewnętrznie określona liczba iteracji na 1000

Metoda testing tworzy plik .html z raportem o przebiegu testowania wyświetlając równocześnie te dane na ekranie. Jak widać interfejs ten dziedziczy po dwóch innych interfejsach: IIterableChangeValueModel - dostarcza czysto wirtualnej metody przeznaczonej do modyfikacji sygnału; ITesting - dostarcza czysto wirtualnej metody do testowania funkcji modyfikacji sygnału.

Listing 3
 1. class ITesting{
 2. public:
 3. virtual void testing(enum testing_flags flag = testing_flags::DISPLAY_ALL, QHtmlObject* html = 0, std::unordered_map<QString, long> *parameters = 0) = 0;
 4. virtual ~ITesting(){};
 5. };
 6. class IIterableChangeValueModel{
 7. public:
 8. virtual void iterableChengeDisplay(uint32_t &start, uint32_t &end, uint8_t &wsp) = 0;
 9. virtual ~IIterableChangeValueModel(){}
 10. };

Klasa QHtmlObject użyta jako parametr metody testing została napisana przeze mnie do generowania kodu HTML ponieważ na moje potrzeby wolę tworzyć plik raportu w bardziej przystępnej i sformatowanej formie. Pierwszy parametr wcześniej wspomnianej metody przyjmuje wartość jednej z dostępnych flag:

Listing 4
 1. enum testing_flags{
 2. DISPLAY_ERROR_ONLY,
 3. DISPLAY_ALL
 4. };

Klasa IterableChangeDisplay2 ma błąd wewnętrzny nie uwzględniający działania na liczbach całkowitych, natomiast klasa IterableChangeDisplay już takiego błędu jest pozbawiona. Oto kod wykorzystujący system testujący do obu tych klas:

Listing 5
 1. IterableChangeDisplay2 model2;
 2. IterableChangeDisplay model1;
 3. QFile file("test.html");
 4. file.open(QIODevice::WriteOnly);
 5. QTextStream textStream(&file);
 6. std::unordered_map<QString, long> parameters = {{"start", 0}, {"end", 500}};
 7. parameters.insert( std::make_pair<QString, long>("wsp", 100) );
 8. QHtmlPage html("Testing raport");
 9. html.addLocalStyle( ".bad{ color: red;} .good{ color: green; }");
 10. model2.testing(testing_flags::DISPLAY_ALL, &html, ¶meters);
 11. model1.testing(testing_flags::DISPLAY_ALL, &html, ¶meters);
 12. textStream << html;
 13. file.close();

Raport, jaki powyższy kod utworzy jest dość długi, ale dla celów poglądowych zamieszczam go tutaj. Jak wynika z tegoż raportu test dla obiektu klasy IterableChangeDisplay2 zakończył się powodzeniem jedynie w dwóch pierwszych przypadkach, a to dlatego, że nie uwzględniono operacji na liczbach całkowitych. Ten sam test dla obiektu klasy IterableChangeDisplay kończy się pomyślnie dla wszystkich testowanych wartości.

Diagram UML systemu testującego
Rys. 1
Diagram UML systemu testującego

Komentarze