Wykorzystanie komponentu Timer i kontrolki PictureBox

Stronę tą wyświetlono już: 2062 razy

Tym razem stworzę kolejny prosty projekt programu o nazwie Zegar. Chyba nazwa jest na tyle jasna, że wiadomo co ten program będzie robił. Dzięki temu projektowi poznamy podstawy rysowania, tworzenia bitmapy, wykorzystania kontrolki PictureBox oraz komponentu Timer.

Widok projektu okna programu.
Rys. 1
Widok projektu okna programu.

W właściwościach okna głównego programu należy zmienić pole (Name) z Form1 na Zegar i to samo należy uczynić z polem Text. Również rozmiar okna Size powinien zostać ustawiony na 312; 336. Tę samą wartość przypisać należy do pola MaximumSize i MinimumSize, co zablokuje możliwość zmiany wymiarów okna programu.

Warto też zmienić nieco właściwości wstawionej kontrolki PictureBox. Tak więc dla pola (Name) wpisać pb_drawing.

Kod programu należy zmodyfikować w następujący sposób:

Listing 1
 1. namespace Zegar
 2. {
 3. public partial class Zegar : Form
 4. {
 5. System.DateTime t; // zmienna, która będzie przechowywała czas
 6. Graphics gr; // interfejs graficzny do rysowania
 7. Bitmap bmp; // bitmapa, na której zegar będzie rysowany
 8. public Zegar()
 9. {
 10. InitializeComponent();
 11. t = System.DateTime.Now; // pobieranie aktualnego czasu
 12. timer1.Interval = 1000; // interwał dla zegara w milisekundach
 13. timer1.Start(); // uruchomienie zegara
 14. bmp = new Bitmap(300, 300); // tworzenie bitmapy 300 na 300 px (bo na cóż nam większa)
 15. gr = Graphics.FromImage(bmp); // tworzenie kontekstu graficznego, który będzie powiązany z otrzymaną bitmapą
 16. }
 17. private void DrawCircle(int xc, int yc, int ray, Color fill, Color pen) // a to będzie funkcja rysująca okręgi
 18. {
 19. Brush b = new SolidBrush(fill); // tak się tworzy wypełnienie
 20. gr.FillEllipse(b, xc - ray, yc - ray, 2 * ray, 2 * ray); // tak się rysuje wypełnioną elipsę
 21. Pen p = new Pen(pen, 2); // tak się tworzy pędzel
 22. gr.DrawEllipse(p, xc - ray, yc - ray, 2 * ray, 2 * ray); // a tak się rysuje obrys elipsy
 23. b.Dispose(); // zwalnianie wypełnienia
 24. p.Dispose(); // zwalnianie pędzla
 25. }
 26. }
 27. }

Dodać należy dwa zdarzenia, pierwsze dotyczące kontrolki pb_drawing dotyczyć będzie odrysowania Paint:

Listing 2
 1. private void pb_drawing_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
 2. {
 3. DrawCircle(150, 150, 130, Color.FromArgb(255, 220, 220, 220), Color.FromArgb(255, 150, 150, 150));
 4. DrawCircle(150, 150, 120, Color.FromArgb(255, 255, 255, 255), Color.FromArgb(255, 150, 150, 150));
 5. int ray = 100;
 6. for (int i = 0; i < 12; i++) // Rysowanie punktów skali godzin
 7. {
 8. double angle = Math.PI / 6 * i; // wyliczanie kąta dla danej godziny (i = 0 - oznacza godzinę 0 lub 12; i = 1 - oznacza godzinę 1 lub 13 itd
 9. int x = (int)(150 + ray * Math.Sin(angle)); // obliczanie współrzędnej x
 10. int y = (int)(150 + ray * Math.Cos(angle)); // obliczanie współrzędnej y
 11. DrawCircle(x, y, 5, Color.Black, Color.Black); // rysowanie okręgu
 12. }
 13. for (int i = 0; i < 60; i++) // Rysowanie punktów skali sekundnika i minutnika
 14. {
 15. double angle = Math.PI / 30 * i;
 16. int x = (int)(150 + ray * Math.Sin(angle));
 17. int y = (int)(150 + ray * Math.Cos(angle));
 18. DrawCircle(x, y, 2, Color.White, Color.Black);
 19. }
 20. // Rysowanie wskazówki godzin
 21. Pen p = new Pen(Color.Black, 3);
 22. ray = 50;
 23. double angle2 = (double)((this.t.Hour % 12) * 60 + t.Minute) / 360.0 * Math.PI;
 24. gr.DrawLine(p, 150, 150, (int)(150 + ray * Math.Sin(angle2)), (int)(150 - ray * Math.Cos(angle2)));
 25. // Rysowanie wskazówki minut
 26. p.Dispose();
 27. p = new Pen(Color.Black, 2);
 28. angle2 = (double)(t.Minute * 60 + t.Minute) / 1800.0 * Math.PI;
 29. ray = 80;
 30. gr.DrawLine(p, 150, 150, (int)(150 + ray * Math.Sin(angle2)), (int)(150 - ray * Math.Cos(angle2)));
 31. // Rysowanie wskazówki sekund
 32. p.Dispose();
 33. p = new Pen(Color.Black, 1);
 34. angle2 = (double)t.Second / 30.0 * Math.PI;
 35. ray = 80;
 36. gr.DrawLine(p, 150, 150, (int)(150 + ray * Math.Sin(angle2)), (int)(150 - ray * Math.Cos(angle2)));
 37. p.Dispose();
 38. e.Graphics.DrawImage(bmp, new Point(0, 0));
 39. }

Drugie zdarzenie związane jest z komponentem Timer, które przyjmuje nazwę Tick:

Listing 3
 1. private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
 2. {
 3. t = System.DateTime.Now;
 4. this.pb_drawing.Invalidate();
 5. }

Teraz pozostało już tylko najtrudniejsze, czyli wciśnięcie F5, co powinno spowodować pojawienie się okna programu jak na poniższym rysunku.

Program zegar
Rys. 2
Program zegar.
Propozycje książek

Komentarze