Wykorzystanie komponentu Timer i kontrolki PictureBox

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2693 razy

Tym razem stworzę kolejny prosty projekt programu o nazwie Zegar. Chyba nazwa jest na tyle jasna, że wiadomo co ten program będzie robił. Dzięki temu projektowi poznamy podstawy rysowania, tworzenia bitmapy, wykorzystania kontrolki PictureBox oraz komponentu Timer.

Widok projektu okna programu.
Rys. 1
Widok projektu okna programu.

W właściwościach okna głównego programu należy zmienić pole (Name) z Form1 na Zegar i to samo należy uczynić z polem Text. Również rozmiar okna Size powinien zostać ustawiony na 312; 336. Tę samą wartość przypisać należy do pola MaximumSize i MinimumSize, co zablokuje możliwość zmiany wymiarów okna programu.

Warto też zmienić nieco właściwości wstawionej kontrolki PictureBox. Tak więc dla pola (Name) wpisać pb_drawing.

Kod programu należy zmodyfikować w następujący sposób:

namespace Zegar { public partial class Zegar : Form { System.DateTime t; // zmienna, która będzie przechowywała czas Graphics gr; // interfejs graficzny do rysowania Bitmap bmp; // bitmapa, na której zegar będzie rysowany public Zegar() { InitializeComponent(); t = System.DateTime.Now; // pobieranie aktualnego czasu timer1.Interval = 1000; // interwał dla zegara w milisekundach timer1.Start(); // uruchomienie zegara bmp = new Bitmap(300, 300); // tworzenie bitmapy 300 na 300 px (bo na cóż nam większa) gr = Graphics.FromImage(bmp); // tworzenie kontekstu graficznego, który będzie powiązany z otrzymaną bitmapą } private void DrawCircle(int xc, int yc, int ray, Color fill, Color pen) // a to będzie funkcja rysująca okręgi { Brush b = new SolidBrush(fill); // tak się tworzy wypełnienie gr.FillEllipse(b, xc - ray, yc - ray, 2 * ray, 2 * ray); // tak się rysuje wypełnioną elipsę Pen p = new Pen(pen, 2); // tak się tworzy pędzel gr.DrawEllipse(p, xc - ray, yc - ray, 2 * ray, 2 * ray); // a tak się rysuje obrys elipsy b.Dispose(); // zwalnianie wypełnienia p.Dispose(); // zwalnianie pędzla } } }

Dodać należy dwa zdarzenia, pierwsze dotyczące kontrolki pb_drawing dotyczyć będzie odrysowania Paint:

private void pb_drawing_Paint(object sender, PaintEventArgs e) { DrawCircle(150, 150, 130, Color.FromArgb(255, 220, 220, 220), Color.FromArgb(255, 150, 150, 150)); DrawCircle(150, 150, 120, Color.FromArgb(255, 255, 255, 255), Color.FromArgb(255, 150, 150, 150)); int ray = 100; for (int i = 0; i < 12; i++) // Rysowanie punktów skali godzin { double angle = Math.PI / 6 * i; // wyliczanie kąta dla danej godziny (i = 0 - oznacza godzinę 0 lub 12; i = 1 - oznacza godzinę 1 lub 13 itd int x = (int)(150 + ray * Math.Sin(angle)); // obliczanie współrzędnej x int y = (int)(150 + ray * Math.Cos(angle)); // obliczanie współrzędnej y DrawCircle(x, y, 5, Color.Black, Color.Black); // rysowanie okręgu } for (int i = 0; i < 60; i++) // Rysowanie punktów skali sekundnika i minutnika { double angle = Math.PI / 30 * i; int x = (int)(150 + ray * Math.Sin(angle)); int y = (int)(150 + ray * Math.Cos(angle)); DrawCircle(x, y, 2, Color.White, Color.Black); } // Rysowanie wskazówki godzin Pen p = new Pen(Color.Black, 3); ray = 50; double angle2 = (double)((this.t.Hour % 12) * 60 + t.Minute) / 360.0 * Math.PI; gr.DrawLine(p, 150, 150, (int)(150 + ray * Math.Sin(angle2)), (int)(150 - ray * Math.Cos(angle2))); // Rysowanie wskazówki minut p.Dispose(); p = new Pen(Color.Black, 2); angle2 = (double)(t.Minute * 60 + t.Minute) / 1800.0 * Math.PI; ray = 80; gr.DrawLine(p, 150, 150, (int)(150 + ray * Math.Sin(angle2)), (int)(150 - ray * Math.Cos(angle2))); // Rysowanie wskazówki sekund p.Dispose(); p = new Pen(Color.Black, 1); angle2 = (double)t.Second / 30.0 * Math.PI; ray = 80; gr.DrawLine(p, 150, 150, (int)(150 + ray * Math.Sin(angle2)), (int)(150 - ray * Math.Cos(angle2))); p.Dispose(); e.Graphics.DrawImage(bmp, new Point(0, 0)); }

Drugie zdarzenie związane jest z komponentem Timer, które przyjmuje nazwę Tick:

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { t = System.DateTime.Now; this.pb_drawing.Invalidate(); }

Teraz pozostało już tylko najtrudniejsze, czyli wciśnięcie F5, co powinno spowodować pojawienie się okna programu jak na poniższym rysunku.

Program zegar
Rys. 2
Program zegar.
Propozycje książek