Docker - wyświetlanie listy kontenerów, zatrzymywanie, usuwanie a nawet więcej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 727 razy

Jeżeli pragniesz się czym prędzej dowiedzieć jakie kontenery działają w tej chwili na twojej maszynie, to już nie kłopocz swojej głowy, tak bowiem się składa, że polecenie ps niczym GOPR śpieszy ci z pomocą:

docker ps
CONTAINER ID  IMAGE      COMMAND      CREATED     STATUS     PORTS                          NAMES
dfc8ad638a0b  tomsik68/xampp  "sh /startup.sh"  41 minutes ago  Up 41 minutes  3306/tcp, 0.0.0.0:41061->22/tcp, 0.0.0.0:41062->80/tcp  myXampp

W celu zatrzymania instancji kontenera wystarczy użyć polecenia:

docker stop 

W moim przypadku wygodnie będzie użyć nazwy kontenera:

docker stop myXampp
myXampp

Chcesz zatrzymać kontener? No problemos amigos! Wystarczy wpisać:

docker container stop  ...

Można oddzielić spacją kolejne id lub nazwy kontainer by je zatrzymać:

docker stop myXampp
myXampp

Chcesz uruchomić ponownie kontener nic prostrzego:

docker container start myXampp
myXampp

To teraz spróbujmy usunąć w przebiegły sposób kontener:

docker container rm myXampp
Error response from daemon: You cannot remove a running container dfc8ad638a0b5285230e45248c83af6058e7af08f8f27696afe82d61b0012d74. Stop the container before attempting removal or force remove

I wzięło i się zesrało! Nie che usunąć kontenera a przynajmniej nie do momenty, gdy go zatrzymasz. Cóż mogę powiedzieć, ciężki jest los człowieczy!

Chcesz usunąć wszystkie nie uruchomione kontenery? Proszę bardzo:

docker container prune

Retart kontenera jest prostrzy aniżeli odebranie dzieciakowi lizaka (nie żebym kiedykolwiek próbował)

docker container restart myXampp
myXampp

Wiem co ci chodzi po tej twojej rozczochranej łepetynie! Chcesz uruchomić jakieś polecenie wewnątrz kontenera? Prawda? To na co czekasz? Nie ma co zwlekać:

docker container exec myXampp ls

wynik:

bin
boot
dev
etc
home
lib
lib64
media
mnt
opt
proc
root
run
sbin
srv
startup.sh
sys
tmp
usr
var
www
xampp-linux-installer.run

Chcesz zabić kontener? Ty draniu! Proszę bardzo:

docker container kill myXampp

Po czymś takim kontenera już nie ma nawet na liście kontenerów:

docker container ls
CONTAINER ID  IMAGE   COMMAND  CREATED  STATUS  PORTS   NAMES
Propozycje książek