jQuery - odwoływanie się do elementów DOM strony

Stronę tą wyświetlono już: 2167 razy

Odwoływanie się do elementu o określonym id

Wyciągnięcie elementu, który jest dostępny pod danym id wygląda następująco:

Listing 1
  1. var myid = $("#myId");

Należy pamiętać, że powyższy kod zwróci obiekt jQuery, który zawiera tablicę elementów. Owa tablica (ponieważ na stronie powinien znajdować się tylko jeden element o podanym id) będzie miała co najwyżej jeden element.

Odwoływanie się do elementu o określonym atrybucie class

Obiekt zawierający listę elementów o określonym atrybucie class można uzyskać w następujący sposób:

Listing 2
  1. var myclass = $(".myClass");

Odwoływanie się do wszystkich elementów danego znacznika

Obiekt zawierający listę elementów określonego znacznika HTML można pozyskać w następujący sposób:

Listing 3
  1. var h2 = $("h2");

Zagnieżdżone odwoływanie się do elementów strony

W jednej funkcji można opisać, jakie elementy mają zostać wyciągnięte ze strony, oto przykład:

Listing 4
  1. var elements = $("h2.myClass"); // zwróci obiekt zawierający listę elementów znacznika h2 mającego atrybut class ustawiony na "myClass"

Warto nadmienić, że można tutaj stosować zapisy CSS w celu odwołania się do danego elementu strony co jest niebywałym wręcz ułatwieniem.

Propozycje książek

Komentarze