Electron - własne menu

Stronę tą wyświetlono już: 232 razy

Defultowe menu nie za bardzo się przydaje, no chyba tylko jako pokazówka. Warto więc jest obczaić jak dodać własne menu oraz własne skróty klawiaturowe! Oto prosty przykład kodu z dodanym menu:

Listing 1
 1. /** importowanie instanji aplikacji i klasy BrowserWindow umożliwiającej
 2. * tworzenie nowego okna programu oraz obiektu menu
 3. */
 4. const { app, BrowserWindow, Menu } = require("electron");
 5. // ustawia produkcyjną wersję
 6. process.env.NODE_ENV = 'dev'; // 'production';
 7. let win
 8. /**
 9. * Funkcja tworząca okno programu
 10. */
 11. function createWindow() {
 12. win = new BrowserWindow({
 13. width: 800,
 14. height: 600,
 15. webPreferences: {
 16. nodeIntegration: true,
 17. },
 18. });
 19. /**
 20. * Tutaj wskazywany jest plik widoku okna
 21. */
 22. win.loadFile("index.html");
 23. /**
 24. * Tworzenie menu
 25. */
 26. const mainMenu = Menu.buildFromTemplate(mainMenuTemplate);
 27. /**
 28. * Dodanie menu do okna
 29. */
 30. Menu.setApplicationMenu(mainMenu);
 31. }
 32. /**
 33. * Gdy aplikacja jest gotowa można utworzyć okno programu
 34. */
 35. app.whenReady().then(createWindow);
 36. /**
 37. * Na zdarzenie zamknięcia wszystkich okien programu należy zakończyć
 38. * żywot programu
 39. */
 40. app.on("window-all-closed", () => {
 41. if (process.platform !== "darwin") {
 42. app.quit();
 43. }
 44. });
 45. /**
 46. * Gdy program jest aktywowany a liczba okien jest równa 0 to utwórz okno programu
 47. */
 48. app.on("activate", () => {
 49. if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) {
 50. createWindow();
 51. }
 52. });
 53. const mainMenuTemplate = [
 54. {
 55. label: "Program",
 56. submenu: [
 57. {
 58. label: "Zamknij",
 59. accelerator: process.platform === "darwin" ? "Command+Q" : "Ctrl+Q",
 60. click() {
 61. app.quit();
 62. },
 63. },
 64. ],
 65. },
 66. ];
 67. // jeżeli mac to dodaj pusty obiekt do menu, żeby się poprawnie wyświeltało
 68. if (process.platform === "darwin") {
 69. mainMenuTemplate.unshift({});
 70. }
 71. // dodaj narzędzia deweloperskie, jeżeli nie jesteś w trybie deweloperskim
 72. if (process.env.NODE_ENV !== 'production') {
 73. mainMenuTemplate.push(
 74. {
 75. label: 'Developer tools',
 76. submenu: [
 77. {
 78. label: 'Toogle dev tools',
 79. accelerator: process.platform === "darwin" ? "Command+I" : "Ctrl+I",
 80. click(
 81. item,
 82. focusedWindow
 83. ) {
 84. win.webContents.openDevTools()
 85. }
 86. }
 87. ]
 88. }
 89. )
 90. }
Electron - dodanie własnego menu
Rys. 1
Electron - dodanie własnego menu
Strony powiązane
strony powiązane
 1. github.com/Obliczeniowo/Electron-basic-project - gałąź repozytorium zawierająca menu

Komentarze