Generator wykresów

Stronę tą wyświetlono już: 4594 razy

Program wykres generuje wykres rysowany na podstawie danych podanych przez użytkownika. Program został napisany w Pythonie 3+ z wykorzystaniem biblioteki tkinter. Oto kod programu:

Listing 1
 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. import tkinter as tk
 4. from tkinter import filedialog as fd
 5. from math import *
 6. x = 0
 7. def main():
 8. class AppUI(tk.Frame):
 9. def __init__(self, master=None):
 10. tk.Frame.__init__(self, master, relief=tk.SUNKEN, bd=2)
 11. self.menubar = tk.Menu(self)
 12. menu = tk.Menu(self.menubar, tearoff=0)
 13. self.menubar.add_cascade(label="Program", menu=menu)
 14. menu.add_command(label="Wyjście", command = self.quit)
 15. menu = tk.Menu(self.menubar, tearoff=0)
 16. self.menubar.add_cascade(label="Wykres", menu=menu)
 17. menu.add_command(label="Zapisz jako *.ps", command = self.saveAsPs)
 18. self.l_equation = tk.Label(window, text = "Podaj funkcję, której wykres ma być narysowany:")
 19. self.l_equation.pack(anchor = tk.NW)
 20. self.e_equation = tk.Entry(window)
 21. self.e_equation.insert(0,"sin(x)")
 22. self.e_equation.pack(anchor = tk.NW)
 23. self.l_xmin = tk.Label(window, text = "x minimalne:")
 24. self.l_xmin.pack(anchor = tk.NW)
 25. self.e_xmin = tk.Entry(window)
 26. self.e_xmin.insert(0, "-pi")
 27. self.e_xmin.pack(anchor = tk.NW)
 28. self.l_xmax = tk.Label(window, text = "x maksymalne:")
 29. self.l_xmax.pack(anchor = tk.NW)
 30. self.e_xmax = tk.Entry(window)
 31. self.e_xmax.insert(0, "pi")
 32. self.e_xmax.pack(anchor = tk.NW)
 33. self.b_draw = tk.Button(window, text="Rysuj wykres", command = self.draw)
 34. self.b_draw.pack(anchor = tk.NW)
 35. self.c_draw = tk.Canvas(window, width = 500, height = 300)
 36. self.c_draw.pack(anchor = tk.NW, expand = tk.YES, fill = tk.BOTH
 37. )
 38. try:
 39. self.master.config(menu=self.menubar)
 40. except AttributeError:
 41. # master is a toplevel window (Python 1.4/Tkinter 1.63)
 42. self.master.tk.call(master, "config", "-menu", self.menubar)
 43. def saveAsPs(self):
 44. filename = fd.asksaveasfilename(parent = self.master, filetypes = [('postscript', '.ps'), ('all files', '.*')], initialfile = "wykres.ps")
 45. if filename:
 46. f = open(filename, "w")
 47. f.write(self.c_draw.postscript())
 48. f.close()
 49. def draw(self):
 50. self.c_draw.delete("all")
 51. global x
 52. xmin = 0.
 53. xmax = pi
 54. height = self.c_draw.winfo_height() - 6
 55. width = self.c_draw.winfo_width() - 2
 56. self.c_draw.create_rectangle([0,0,width + 2,height + 2], fill="white")
 57. try:
 58. xmin = eval(self.e_xmin.get())
 59. except:
 60. xmin = 0
 61. try:
 62. xmax = eval(self.e_xmax.get())
 63. except:
 64. xmax = pi
 65. if xmax < xmin:
 66. xmax, xmin = xmin, xmax
 67. elif xmax == xmin:
 68. xmax = xmin + pi
 69. step = (xmax - xmin) / width
 70. l = []
 71. for i in range(width):
 72. x = xmin + i * step
 73. try:
 74. y = eval(self.e_equation.get())
 75. except:
 76. y = 0
 77. l.append((x - xmin) * width / (xmax - xmin) )
 78. l.append(- y)
 79. l2 = l[1::2]
 80. ymin = min(l2)
 81. ymax = max(l2)
 82. if ymin == ymax:
 83. if ymin < 0:
 84. ymax = 0
 85. elif ymax > 0:
 86. ymin = 0
 87. else:
 88. ymin = -1
 89. ymax = 1
 90. l3 = []
 91. for i in zip(l[0::2],l[1::2]):
 92. l3.append(i[0])
 93. l3.append((i[1] - ymin) * height / (ymax - ymin) + 2)
 94. self.c_draw.create_line([0, - ymin * height / (ymax - ymin) + 2, width, - ymin * height / (ymax - ymin) + 2], fill="red", width=1.0)
 95. self.c_draw.create_line([- xmin * width / (xmax - xmin), 0, -xmin * width / (xmax - xmin), height], fill="blue", width=1.0)
 96. self.c_draw.create_line(l3, fill="green", width = 2.)
 97. self.c_draw.create_text([5, -ymin * height / (ymax - ymin) +2],text="0")
 98. self.c_draw.create_text([-xmin * width / (xmax - xmin), height - 10], text="0")
 99. window = tk.Tk()
 100. window.title("Generator wykresów")
 101. app = AppUI(window)
 102. app.pack()
 103. window.mainloop()
 104. return 0
 105. if __name__ == '__main__':
 106. main()

Poniżej zamieszczam screen programu.

Program napisany w Pythonie generujący wykresy funkcji 2w
Rys. 1
Program napisany w Pythonie generujący wykresy funkcji 2W
Propozycje książek

Komentarze