Klasy - dziedziczenie

Stronę tą wyświetlono już: 3986 razy

Na stronie Programowanie → Podstawy Pythona → Klasy omawiałem podstawy dotyczące tworzenia klas w Pythonie, nadeszła stosowna ku temu pora, aby zacząć omawiać sam mechanizm dziedziczenia w Pythonie. Zanim jednak uczynię to z najdzikszą rozkoszą, warto poskładać do kupy utworzony na wcześniej przeze mnie wspomnianej stronie kod dwóch klas tam utworzonych:

Listing 1
 1. class Matrix_tr:
 2. def __init__(self, m11 = 1, m12 = 0, m21 = 0, m22 = 1, dx = 0, dy = 0, alpha = None):
 3. if alpha is None: # if alpha angle is set on None value
 4. self.m11 = m11
 5. self.m12 = m12
 6. self.m21 = m21
 7. self.m22 = m22
 8. else: # in other case calculate m11 - m22 using alpha angle
 9. self.m11 = mt.cos(alpha)
 10. self.m12 = -mt.sin(alpha)
 11. self.m21 = - self.m12 # this should be sin of angle alpha
 12. self.m22 = self.m11 # this should be cos of angle alpha
 13. self.dx = dx # this is an offset for x
 14. self.dy = dy # this is an offset for y
 15. def __mul__(self, other): # multiplication operator (*)
 16. if isinstance(other, Point2D): # for object of Point2D class
 17. return Point2D(other.x * self.m11 + other.y * self.m12 + self.dx, other.x * self.m21 + other.y * self.m22 + self.dy)
 18. if isinstance(other, matrix_tr): # for object of matrix_tr class
 19. return matrix_tr(self.m11 * other.m11 + self.m12 * other.m21, self.m11 * other.m12 + self.m12 * other.m22, self.m21 * other.m11 + self.m22 * other.m21, self.m21 * other.m12 + self.m22 * other.m22, self.m11 * other.dx + self.m12 * other.dy + self.dx, self.m21 * other.dx + self.m22 * other.dy + self.dy)
 20. def __str__(self):
 21. return "| M11 = {m.m11:+{l}.5f} M12 = {m.m12:{l}.5f} dx = {m.dx:+{l}.5f} |\n| M21 = {m.m21:+{l}.5f} M22 = {m.m22:+{l}.5f} dy = {m.dy:+{l}.5f} |\n| M31 = {m31:+{l}.5f} M32 = {m32:+{l}.5f} {m33:+{l}.5f} |".format(m = self, l = 10, m31 = 0, m32 = 0, m33 = 1)
 22. class Point2D:
 23. tr = Matrix_tr()
 24. def __init__(self, x = None, y = None):
 25. self.x = float(input("Podaj współrzędną x: ")) if (x is None) else x
 26. self.y = float(input("Podaj współrzędną y: ")) if (y is None) else y
 27. def __del__(self):
 28. pass
 29. def __int__(self):
 30. return int((self.x * self.x + self.y * self.y) ** 0.5)
 31. def __float__(self):
 32. return (self.x * self.x + self.y * self.y) ** 0.5
 33. def __str__(self):
 34. return "Point2D(x={x}, y={y})".format(x = self.x, y = self.y)
 35. def __eq__(self, other):
 36. if isinstance(other, Point2D):
 37. return True if other.x == self.x and other.y == self.y else False
 38. else:
 39. return True if (float(self) == other) else False
 40. def __ne__(self, other):
 41. return not (self == other)
 42. def __lt__(self, other):
 43. return float(self) < float(other)
 44. def __gt__(self, other):
 45. return float(self) > float(other)
 46. def __le__(self, other):
 47. return not (self > other)
 48. def __gt__(self, other):
 49. return not (self < other)
 50. def __add__(self, other):
 51. if isinstance(other, Point2D):
 52. return Point2D(self.x + other.x, self.y + other.y)
 53. else:
 54. return Point2D(self.x + float(other), self.y + float(other))
 55. def __sub__(self, other):
 56. if isinstance(other, Point2D):
 57. return Point2D(self.x - other.x, self.y - other.y)
 58. else:
 59. return Point2D(self.x - float(other), self.y - float(other))
 60. def __mul__(self, other):
 61. if isinstance(other, Point2D):
 62. return self.x * other.x + self.y * other.y
 63. else:
 64. return Point2D(self.x * float(other), self.y * float(other))
 65. def __radd__(self, other):
 66. if isinstance(other, Point2D):
 67. return Point2D(self.x + other.x, self.y + other.y)
 68. else:
 69. return Point2D(self.x + float(other), self.y + float(other))
 70. def __rsub__(self, other):
 71. if isinstance(other, Point2D):
 72. return Point2D(other.x - self.x, other.y - self.y)
 73. else:
 74. return Point2D(float(other) - self.x, float(other) - self.y)
 75. def __rmul__(self, other):
 76. if isinstance(other, Point2D):
 77. return self.x * other.x + self.y * other.y
 78. else:
 79. return Point2D(self.x * float(other), self.y * float(other))
 80. def __iadd__(self, other):
 81. if isinstance(other, Point2D):
 82. self.x += other.x
 83. self.y += other.y
 84. else:
 85. self.x += float(other)
 86. self.y += float(other)
 87. return self
 88. def __isub__(self, other):
 89. if isinstance(other, Point2D):
 90. self.x -= other.x
 91. self.y -= other.y
 92. else:
 93. self.x -= float(other)
 94. self.y -= float(other)
 95. return self
 96. def __imul__(self, other):
 97. self.x *= float(other)
 98. self.y *= float(other)
 99. return self
 100. def __pos__(self):
 101. return Point2D(self.x, self.y)
 102. def __neg__(self):
 103. return Point2D(- self.x, - self.y)
 104. def __abs__(self):
 105. return Point2D(abs(self.x), abs(self.y))
 106. # Metody klasy
 107. def det(self, pt): # calculate determinant of two vectors
 108. if isinstance(pt, Point2D):
 109. return self.x * pt.y - pt.x * self.y
 110. elif instance(pt, tuple):
 111. return self.x * pt[1] - pt[0] * self.y
 112. def draw(self):
 113. print(Point2D.tr * self)

Mechanizm dziedziczenia oraz wywoływanie konstruktora klasy bazowej

Utwórzmy sobie klasę o jakże wymownej nazwie Point3D. Ta klasa będzie dziedziczyła po klasie Point2D w sposób następujący:

Listing 2
 1. class Point3D(Point2D):
 2. def __init__(self, x = None, y = None, z = None):
 3. Point2D.__init__(self, x, y) # constructor of base class
 4. self.z = float(input("Podaj współrzędną z: ")) if z is None else z

Można oczywiście dziedziczyć po wielu obiektach, wystarczy zaraz za nazwą klasy w nawiasie wypisać nazwy klas dziedziczonych oddzielone przecinkiem.

Wywoływanie metod klasy bazowej

Utwórzmy sobie taką oto metodę wewnętrzną klasy Point3D:

Listing 3
 1. def draw(self):
 2. Point2D.draw(self)
 3. print(self)

Jeżeli teraz napiszę taki oto kod:

Listing 4
 1. p3d = Point3D(1,2,3)
 2. p3d.draw()
 3. Point2D.draw(p3d)

W takim przypadku wyświetli się coś takiego:

Point2D(x=1, y=2)
Point3D(x=1, y=2, z=3)
Point2D(x=1, y=2)
Propozycje książek

Komentarze