Operatory w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 3332 razy

Operatory arytmetyczne w JavaScript

OperatorOpis
=operator podstawienia wartości
+operator dodawania (w przypadku wartości liczbowych), znaku wartości lub łączenia tekstu (w przypadku, gdy jeden z argumentów operatora jest tekstem)
+=operator dodawania z podstawieniem (w przypadku wartości liczbowych) lub łączenia tekstu zawartego w zmiennej z inną wartością tekstową lub liczbową
-operator odejmowania lub zmiany znaku wartości
-=operator odejmowania z podstawieniem
*operator mnożenia dwóch wartości liczbowych
*=operator mnożenia z podstawieniem
/operator dzielenia dwóch wartości liczbowych
/=operator dzielenia z podstawieniem
%operator reszty z dzielenia dwóch liczb całkowitych
%=operator reszty z dzielenia dwóch liczb całkowitych z podstawieniem
++operator inkrementacji (zwiększania wartości o 1)
--operator dekrementacji (zmniejszania wartości o 1)

Operatory porównania wartości w JavaScript

OperatorOpis
==zwraca true gdy wartość po lewej stronie operatora jest równa wartości po drugiej stronie operatora
===zwraca true gdy wartość po lewej stronie operatora jest równa wartości po prawej jego stronie i równocześnie porównywane wartości są tego samego typu;
!=zwraca true gdy wartość po lewej stronie operatora jest różna od wartości po prawej stronie operatora
!==zwraca true, gdy wartość po lewej stronie operatora jest różna od wartości po jego prawej stronie lub, gdy porównywane wartości są różnych typów;
<zwraca true, gdy wartość po lewej stronie operatora jest mniejsza od wartości po jego prawej stronie
<=zwraca true, gdy wartość po lewej stronie operatora jest mniejsza lub równa wartości po jego prawej stronie
>zwraca true, gdy wartość po lewej stronie operatora jest większa od wartości po jego prawej stronie
>=zwraca true, gdy wartość po lewej stronie operatora jest większa lub równa wartości po jego prawej stronie
?:operator trójargumentowy, który zwraca w zależności od spełnienia warunku postawionego przed znakiem zapytania wartość znajdującą się przed średnikiem (gdy warunek jest spełniony) lub po średniku, gdy warunek nie jest spełniony.
Listing 1
  1. var value = weight > 100 ? "więcej niż sto" : "mniej lub równo sto";

Operatory logiczne w JavaScript

OperatorOpis
&&Operator AND zwracający true, gdy warunki po lewej i prawej stronie operatora są spełnione
||operator OR, zwracający true, gdy warunek po lewej lub po prawej stronie operatora jest spełniony
^operator XOR, zwracający true, gdy warunki po lewej i prawej stronie są przeciwstawne
Listing 2
  1. if( (1==0) ^ (1==1)){alert("bingo");}
!operator NOT, zwracający true, gdy warunek stojący po lewej stronie nie jest spełniony

Operatory bitowe w JavaScript

OperatorOpis
&bitowy operator AND, który dla wartości: 11110000 i 10101111 zwróci 10100000
|bitowy operator OR, który dla wartości: 11110000 i 10101010 zwróci wartość: 11111010
^bitowy operator XOR, który dla wartości: 10101100 i 01011100 zwróci wartość: 11110000
<<operator przesunięcia bitowego w lewo, który dla wartości w zapisie binarnym 00001111 << 100 zwróci wartość 11110000
>>operator przesunięcia bitowego w prawo, który dla wartości w zapisie binarnym 11110000 >> 100 zwróci wartość 00001111
Propozycje książek

Komentarze