Klasa Collection w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3232 razy

W VBA odpowiednikiem tablic dynamicznych jest lista typu Collection. Umożliwia ona indeksowanie dodawanych elementów (tak jak zwykłe tablice) lub posłużenie się kluczem (jak w tablicach asocjacyjnych). Każdy obiekt tego typu jest iterowalny, a więc można użyć pętli For Each by iterować po elementach takiej listy. Utworzenie listy jest bardzo proste i wygląda następująco:

Dim list As New Collection

Dodanie elementu do utworzonego w ten sposób obiektu typu Collection umożliwia metoda Add:

list.Add "Value"

Powyżej dodana została wartość bez klucza (z indeksowaniem liczbowym zaczynającym się od 1), dodanie elementu z kluczem wygląda następująco:

list.Add "Value1", "Key1"

Usuwaniem danego elementu z obiektu typu Collection zajmuje się metoda Remove:

list.Remove "Key1"

Z kolei określeniem liczby elementów zawartych w liście zajmuje się właściwość Count:

MsgBox list.Count

Odwołanie do elementu listy po indeksie lub kluczu:

MsgBox "Key1"
Propozycje książek