Qt - kontrolka QListWidget

Stronę tą wyświetlono już: 1908 razy

Kontrolka QListWidget umożliwia wyświetlanie listy elementów w jednej kolumnie z możliwością klikania, zaznaczania, dodawania i edytowanie dodanych do niej elementów. W celu pokazania podstawowych najczęściej stosowanych operacji stworzyłem projekt z graficznym interfejsem użytkownika pokazanym na poniższym rysunku.

Qt Creator - przykładowe GUI wykorzystujące kontrolkę QListWidget
Rys. 1
Qt Creator - przykładowe GUI wykorzystujące kontrolkę QListWidget

Użyte powyżej kontrolki to:

 • QListWidget, która jest dostępna pod nazwą countriesList;
 • QLineEdit, która dostępna jest pod nazwą country;
 • QPushButton, które dostępne są kolejno pod nazwami: addCountry; channgeSelectedCountry; removeSelectedCountry i pushButton.

Kod programu w pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QMessageBox>
 5. #include <QListWidgetItem>
 6. namespace Ui {
 7. class MainWindow;
 8. }
 9. class MainWindow : public QMainWindow
 10. {
 11. Q_OBJECT
 12. public:
 13. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 14. ~MainWindow();
 15. private slots:
 16. void on_addCountry_clicked(); // slot pod sygnał kliknięcia przycisku dodania kraju do QListWiew
 17. void on_channgeSelectedCountry_clicked(); // slot pod sygnał kliknięcia przycisku zmiany nazwy zaznaczonego kraju
 18. void on_removeSelectedCountry_clicked(); // slot pod sygnał kliknięcia przycisku usunięcia zaznaczonego kraju z QLitstView
 19. void on_sortList_clicked(); // slot pod sygnał kliknięcia przycisku sortowania listy krajów
 20. void on_countriesList_currentItemChanged(QListWidgetItem *current, QListWidgetItem *previous); // slot pod sygnał zmiany zaznaczonego elementu w kontrolce QListWidget
 21. private:
 22. Ui::MainWindow *ui;
 23. };
 24. #endif // MAINWINDOW_H

W pliku mainwindow.h:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. ui->countriesList->addItems( {"Polska", "Czechy", "Słowacja"}); // dodawanie całej serii elementów do kontrolki QListWidget
 9. ui->countriesList->setSelectionMode(QAbstractItemView::SingleSelection); // ustawienie trybu zaznaczania na możliwość zaznaczania pojedynczej pozycji
 10. }
 11. MainWindow::~MainWindow()
 12. {
 13. delete ui;
 14. }
 15. void MainWindow::on_addCountry_clicked()
 16. {
 17. if(ui->country->text().length()){
 18. if(!ui->countriesList->findItems(ui->country->text(), Qt::MatchExactly).length()){ // sprawdzenie, czy pozycja już istnieje na liście
 19. ui->countriesList->addItem(ui->country->text()); // dodawanie elementu
 20. }else{
 21. QMessageBox::warning(this, "Błąd!", "Ten kraj już jest na liście");
 22. }
 23. }else{
 24. QMessageBox::warning(this, "Błąd!", "Nie podano nazwy kraju");
 25. }
 26. }
 27. void MainWindow::on_channgeSelectedCountry_clicked()
 28. {
 29. if(ui->country->text().length()){ // jeżeli kontrolka QLineText zawiera jakiś tekst to
 30. if(!ui->countriesList->findItems(ui->country->text(), Qt::MatchExactly).length()){ // sprawdzenie, czy pozycja już istnieje na liście
 31. QList<QListWidgetItem*> items = ui->countriesList->selectedItems(); // pobieranie listy zaznaczonych elementów
 32. if(items.length() == 1){ // jeżeli zaznaczony został element to
 33. items[0]->setText(ui->country->text()); // zmieniaj tekst w nim zawarty
 34. }else{
 35. QMessageBox::warning(this, "Błąd!", "Nie zaznaczono kraju do zmiany nazwy");
 36. }
 37. }else{
 38. QMessageBox::warning(this, "Błąd!", "Nie można zmienić nazwy kraju, gdyż taki już istnieje");
 39. }
 40. }else{
 41. QMessageBox::warning(this, "Błąd!", "Nie podano nazwy kraju");
 42. }
 43. }
 44. void MainWindow::on_removeSelectedCountry_clicked()
 45. {
 46. QList<QListWidgetItem*> items = ui->countriesList->selectedItems(); // pobieram listę zaznaczonych elementów
 47. if(items.length() == 1){ // jeżeli zaznaczono jeden element to
 48. delete ui->countriesList->takeItem(ui->countriesList->row(items[0])); // usuwam go z listy
 49. }else{
 50. QMessageBox::warning(this, "Błąd!", "Nie zaznaczono kraju do usunięcia");
 51. }
 52. }
 53. void MainWindow::on_sortList_clicked()
 54. {
 55. ui->countriesList->sortItems(); // sortowanie listy
 56. }
 57. void MainWindow::on_countriesList_currentItemChanged(QListWidgetItem *current, QListWidgetItem *previous)
 58. {
 59. ui->country->setText(current->text()); // ustawienie tekstu wyświetlanego w kontrolce QLineEdit na ten z zaznaczonego elementu kontrolki QListWidget
 60. }
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-4.8/qlistwidget.html - opis klasy QListWidget na stronie dokumentacji Qt

Komentarze