Qt - kontrolka QTreeWidget

Stronę tą wyświetlono już: 1682 razy

Kontrolka QTreeWidget umożliwia tworzenie drzewiastej listy, gdzie każdy element może zawierać elementy potomne. Typowym przykładem zastosowania takiej kontrolki jest np. wyświetlanie rozwijanej struktury listy folderów w przeglądarkach.

Qt Creator - przykład użycia kontrolki QTeeWidget
Rys. 1
Qt Creator - przykład użycia kontrolki QTreeWidget

Kod w pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QDebug>
 5. namespace Ui {
 6. class MainWindow;
 7. }
 8. class MainWindow : public QMainWindow
 9. {
 10. Q_OBJECT
 11. public:
 12. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 13. ~MainWindow();
 14. private slots:
 15. // slot podpięty pod sygnał podwójnego kliknięcia elementu w kontrolce treeWidget
 16. void on_treeWidget_doubleClicked(const QModelIndex &index);
 17. private:
 18. Ui::MainWindow *ui;
 19. };
 20. #endif // MAINWINDOW_H

Kod w pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. ui->treeWidget->setColumnCount(2); // ustawiam liczbę kolumn (domyślnie jedna)
 9. QTreeWidgetItem *itemEurope = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget); // tworzę główny korzeń drzewa
 10. itemEurope->setText(0, "Europa"); // ustawiam tekst pierwszej kolumny
 11. QIcon iconFolder(":/images/open.png"); // tworzę ikonkę folderu
 12. QIcon iconZSRE(":/images/ue.png"); // tworzę ikonkę ZSRE
 13. itemEurope->setIcon(0, iconFolder); // ustawiam ikonkę dla głównego korzenia
 14. QTreeWidgetItem *itemZSRE = new QTreeWidgetItem(itemEurope); // tworzę gałąź głównego korzenia
 15. itemZSRE->setText(0, "ZSRE"); // ustawiam tekst pierwszej kolumny
 16. itemZSRE->setText(1, "Związek Socjalistycznych Republik Europejskich"); // ustawiam tekst drugiej kolumny
 17. itemZSRE->setIcon(0, iconZSRE); // ustawiam ikonkę
 18. itemEurope->addChild(itemZSRE); // dodaję element do korzenia
 19. // lista krajów:
 20. QStringList ZSRE = {
 21. "Austria",
 22. "Belgia",
 23. "Bułgaria",
 24. "Chorwacja",
 25. "Cypr",
 26. "Czechy",
 27. "Dania",
 28. "Estonia",
 29. "Finlandia",
 30. "Francja",
 31. "Grecja",
 32. "Hiszpania",
 33. "Holandia",
 34. "Irlandia",
 35. "Litwa",
 36. "Luksemburg",
 37. "Łotwa",
 38. "Malta",
 39. "Niemcy",
 40. "Polska",
 41. "Portugalia",
 42. "Rumunia",
 43. "Słowacja",
 44. "Słowenia",
 45. "Szwecja",
 46. "Węgry",
 47. "Wielka Brytania",
 48. "Włochy"
 49. };
 50. foreach(QString country, ZSRE){
 51. QTreeWidgetItem *countryChild = new QTreeWidgetItem(itemZSRE); // tworzę element kraju
 52. countryChild->setText(0, country); // dodaję tekst
 53. itemZSRE->addChild(countryChild); // dodaję element potomny do itemZSRE
 54. }
 55. ui->treeWidget->addTopLevelItem(itemEurope); // dodaję korzeń z elementami potomnymi do kontrolki QTreeWidget
 56. ui->treeWidget->setHeaderLabels({"Nazwa", "Opis"}); // ustawiam opis kolumn
 57. ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 150); // ustawiam rozmiar pierwszej kolumny
 58. }
 59. MainWindow::~MainWindow()
 60. {
 61. delete ui;
 62. }
 63. void MainWindow::on_treeWidget_doubleClicked(const QModelIndex &index)
 64. {
 65. qDebug() << index.data().toString(); // wypisuję w konsoli Qt Creatora informację o klikniętym elemencie
 66. }
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5.9/qtreewidget.html - opis klasy QTreeWidget na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze