Qt - kontrolka QListView

Stronę tą wyświetlono już: 3279 razy

Kontrolka QListView wizualnie przypomina wcześniej omawianą kontrolkę QListWidget, jednakże funkcjonuje ona na nieco innej zasadzie i umożliwia znacznie większą elastyczność sterowania jej funkcjonalnością i wyglądem. Niestety jest to obarczone nieco bardziej złożonym procesem obsługi tej kontrolki. W przykładzie, który mam zamiar pokazać wyeliminowałem konieczność tworzenia dodatkowych kontrolek do wprowadzania danych przez użytkownika do mojej listy. W kontrolce QListView po odpowiednim ustawieniu jej właściwości metodą setEditTriggers i zaznaczeniu myszką jednej z dostępnych pozycji można zmienić jej zawartość wpisując po prostu tekst. Klawisz enter zatwierdza zmianę. To samo można zrobić klikając dwukrotnie na danym elemencie listy i edytując zawarty w nim tekst.

Zanim przejdę do kodu warto zerknąć łaskawym okiem na wygląd samego graficznego interfejsu użytkownika, na który składa się tylko jedna kontrolka QListView, która zastąpi wszystkie dodatkowe przyciski i kontrolkę QLineEdit z poprzedniej strony.

Qt Creator - interfejs graficzny z kontrolką QListView
Rys. 1
Qt Creator - interfejs graficzny z kontrolką QListView

W kodzie obiekt klasy QListView nazwałem countriesList.

Kod programu w pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QStringListModel>
 5. #include <QDebug>
 6. #include <QMessageBox>
 7. #include <QShortcut>
 8. namespace Ui {
 9. class MainWindow;
 10. }
 11. class MainWindow : public QMainWindow
 12. {
 13. Q_OBJECT
 14. QStringListModel *countriesListModel; // model, który zostanie podpięty pod kontrolkę QListView
 15. QString country; // pomocnicza zmienna konieczna do przechowywania informacji o tekście zawartym w danym elemencie kontrolki przed jego modyfikacją
 16. QShortcut *shDelete; // skrót klawiaturowy do podpięcia slotu onDeleteItem
 17. public:
 18. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 19. ~MainWindow();
 20. private slots:
 21. // slot podpięty pod sygnał wysyłany, gdy tekst w elementach kontrolki został zmieniony
 22. void countryDataChanged(const QModelIndex &topLeft, const QModelIndex &bottomRight, const QVector<int> &roles = QVector<int> ());
 23. // slot podpięty pod sygnał wysyłany, gdy element w kontrolce został kliknięty dwa razy (co będzie oznaczało edycję tekstu kontrolki
 24. void on_countriesList_doubleClicked(const QModelIndex &index);
 25. // slot podpięty pod skrót klawiaturowy oznaczający usuwanie elementu zaznaczonego
 26. void onDeleteItem();
 27. // slot podpięty pod sygnał wysyłany, gdy wcześniej zaznaczony na liście element został nadpisany poprzez rozpoczęcie wpisywania tekstu
 28. void on_countriesList_pressed(const QModelIndex &index);
 29. private:
 30. Ui::MainWindow *ui;
 31. };
 32. #endif // MAINWINDOW_H

Kontrolka QListView do dodawania elementów listy wykorzystuje obiekt klasy QStringListModel, który po utworzeniu trzeba podpiąć pod obiekt klasy QListView wykorzystując jej metodę setModel. Wszystko to zostanie uczynione w konstruktorze klasy MainWindow w pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. countriesListModel = new QStringListModel(this); // tworzenie nowego obiektu modelu
 9. countriesListModel->setStringList(
 10. {"Polska", "Czechy", "Słowacja"} // dodaję parę początkowych pozycji
 11. );
 12. ui->countriesList->setModel(countriesListModel); // podpinam model pod kontrolkę QListView
 13. ui->countriesList->setEditTriggers(
 14. QAbstractItemView::AnyKeyPressed | // edycja zaznaczonego elementu na dowolny znak tekstowy
 15. QAbstractItemView::DoubleClicked // edycja elementu po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy
 16. );
 17. int row = countriesListModel->rowCount(); // pobieram liczbę wierszy
 18. countriesListModel->insertRow(row); // wstawiam dodatkowy wiersz na końcu
 19. QModelIndex index = countriesListModel->index(row, 0); // pobieram obiekt wstawionego indeksu
 20. countriesListModel->setData(index, QVariant("*")); // i ustawiam jego tekst
 21. // podpięcie sygnału dataChanged obiektu countriesListModel pod slot countryDataChanged okna głównego
 22. QObject::connect(countriesListModel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex,QVector<int>)), this, SLOT(countryDataChanged(QModelIndex,QModelIndex,QVector<int>)));
 23. // tworzę skrót klawiaturowy podpięty pod kontrolkę QListView
 24. QShortcut* shDelete = new QShortcut(QKeySequence(Qt::Key_Delete), ui->countriesList);
 25. // podpinam sygnał obiektu shDelete pod slot onDeleteItem okna głównego
 26. connect(shDelete, SIGNAL(activated()), this, SLOT(onDeleteItem()));
 27. }
 28. MainWindow::~MainWindow()
 29. {
 30. delete ui;
 31. }
 32. void MainWindow::countryDataChanged(const QModelIndex &topLeft, const QModelIndex &bottomRight, const QVector<int> &roles){
 33. if(topLeft != bottomRight) // jak więcej niż dwa elementy są edytowane to nie wykonuj dalszych działań
 34. return;
 35. int rowCount = countriesListModel->rowCount(); // pobieram liczbę wierszy
 36. // jeżeli tekst jest pusty
 37. if(topLeft.data().toString() == ""){
 38. countriesListModel->setData(topLeft, country); // to przywracam pierwotne ustawienie
 39. return;
 40. }
 41. // wyszukuję elementy pasujące do wprowadzonego tekstu
 42. QModelIndexList finded = countriesListModel->match(countriesListModel->index(0, 0), Qt::DisplayRole, topLeft.data(), -1, Qt::MatchExactly);
 43. // jak znaleziono więcej niż jeden to znaczy, że taki element już istniał
 44. if(finded.size() > 1){
 45. QMessageBox::warning(this, "Uwaga!", "Kraj o nazwie: " + topLeft.data().toString() + " już jest na liście");
 46. countriesListModel->setData(topLeft, country);
 47. }else if(topLeft.row() == rowCount - 1){ // jeżeli edytowany był ostatni element
 48. if(topLeft.data().toString() != "*"){ // i tekst nie jest "*" to
 49. countriesListModel->insertRow(rowCount); // dodaję nową pozycję
 50. QModelIndex index = countriesListModel->index(rowCount, 0); // pobieram jej obiekt
 51. countriesListModel->setData(index, QVariant("*")); // i ustawiam tekst na "*"
 52. }
 53. }
 54. }
 55. void MainWindow::on_countriesList_doubleClicked(const QModelIndex &index)
 56. {
 57. country = index.data().toString(); // zapamiętywanie początkowej wartości edytowanego indeksu
 58. }
 59. void MainWindow::onDeleteItem(){
 60. int row = ui->countriesList->currentIndex().row(); // pobieram indeks
 61. if(row != countriesListModel->rowCount() - 1){ // jak nie jest równy ostatniemu elementowi to
 62. countriesListModel->removeRow(row); // usuwam wiersz
 63. }
 64. }
 65. void MainWindow::on_countriesList_pressed(const QModelIndex &index)
 66. {
 67. country = index.data().toString(); // zapamiętywanie początkowej wartości edytowanego indeksu
 68. }
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qlistview.html#dataChanged - opis klasy QListView na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze