Kontener typu map - tablica asocjacyjna

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 17584 razy

Wstęp

Deklaracja klasy map znajduje się w pliku nagłówkowym map. Klasa map jest klasą szablonową, która umożliwia ustawienie typu dla klucza i wartości przechowywanej. Cechą tej klasy jest jednoczesne sortowanie jej podczas dodawania kolejnych elementów albo za pomocą domyślnego porównywania binarnego albo za pomocą własnej klasy lub funkcji porównującej. Dodawanie elementów do tej klasy będzie więc powolniejsze ale dzięki temu zawsze dane będą posortowane.

Konstruktory klasy map

Podstawowy konstruktor klasy map wymaga jedynie określenia typu dla klucza i wartości przechowywanej. Oto prosty przykład:

std::map<std::string, int> mapExample;

Powyższy kod utworzył obiekt klasy map, który przyjmuje jako klucz obiekty klasy string zaś jako wartości przechowywane pod danym kluczem zmienne typu int.

Istnieje też konstruktor, który umożliwia skopiowanie zakresu danych innego obiektu tego samego typu:

std::map<std::string, int> mapExample; std::map<std::string, int> mapExample2(mapExample.begin(), mapExample.end());

Powyższy kod w zasadzie nic nie przepisze bo obiekt mapExample nie zawiera elementów.

Konstruktor umożliwiający określenie zasady sortowania kluczy za pomocą klasy:

struct Compare{ bool operator () (const std::string &str1, const std::string &str2) const{ return str1.compare(str2) > 0; } }; std::map<std::string, int, Compare> mapExample;

W powyższym kodzie struktura Compare dostarcza obsługę operatora porównania dla sortowania elementów w odwrotnej kolejności podczas ich dodawania.

Istnieje jeszcze jeden sposób ustawienia sposobu sortowania za pomocą funkcji:

bool compare(std::string str1, std::string str2){ return str1.compare(str2) > 0; } std::map<std::string, int, bool (*)(std::string, std::string)> mapExample(compare);

Dodawanie elementów do obiektu klasy map

Dodawanie elementów jest banalnie proste i odbywa się przy pomocy operatora [] w następujący sposób:

std::map<std::string, int> mapExample; mapExample["key 1"] = 1; mapExample["key 2"] = 2;

Sprawdzanie, czy dany klucz istnieje

Za pomocą metody find można sprawdzić, czy dany klucz istnieje. Metoda ta znajduje dany klucz i zwraca do niego wskaźnik lub zwraca wskaźnik na koniec listy. Oto przykład:

std::map<std::string, int> mapExample; mapExample["key 1"] = 1; mapExample["key 2"] = 2; if(mapExample.find("key 1") == mapExample.end()){ std::cout << "Key not exist!" << std::endl; }

Iterowanie po elementach obiektu klasy map

Oto jak można iterować po elementach klasy map wykorzystując wskaźnik zawierający pola first (klucz); second (wartość). Oto przykład:

std::map<std::string, int> mapExample(compare); mapExample["key 1"] = 1; mapExample["key 2"] = 2; for(std::map<std::string, int, Compare>::iterator element = mapExample.begin(); element != mapExample.end(); element ++){ std::cout << element->first << ": " << element->second << std::endl; }

Usuwanie elementów z obiektu klasy map

Metoda erase umożliwia usunięcie jednego elementu lub zakresu elementów z tablicy. Możliwe jest to poprzez podanie wskaźnika lub wskaźników (w przypadku usuwania zakresu danych) na elementy zawarte wewnątrz tejże klasy w następujący sposób:

std::map<std::string, int> mapExample(compare); mapExample["key 1"] = 1; mapExample["key 2"] = 2; mapExample.erase(mapExample.begin(), mapExample.end());

Możliwe jest również posłużenie się wartościami kluczy:

std::map<std::string, int> mapExample(compare); mapExample["key 1"] = 1; mapExample["key 2"] = 2; mapExample.erase(std::string("key 1"));

Możliwe jest również usunięcie wszystkich elementów za pomocą metody clear.

Sprawdzanie, czy obiekt klasy map jest pusty

Metoda empty zwraca prawdę, gdy obiekt nie zawiera żadnych elementów.

Pozyskiwanie informacji o liczbie elementów zawartych w obiekcie klasy map

Metoda size zwraca liczbę elementów w niej zawartych.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. cplusplus.com/reference/map/map/ - opis klasy map w języku angielskim
Propozycje książek